Νέοι όροι εξωχρηματιστηριακών αγορών παραγώγων

Οι όροι πίστωσης που προσφέρθηκαν σε όλους σχεδόν τους αντισυμβαλλόμενους τόσο στη χρηματοδότηση τίτλων όσο και στις συναλλαγές με εξωχρηματιστηριακά παράγωγα κατέστησαν αυστηρότερες από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2018. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αυστηρότητα σε ένα χρόνο και σε αντίθεση με την χαλάρωση που αναμένεται από τους ερωτηθέντες στην προηγούμενη έρευνα (Μάρτιος 2018). […]

Περισσότερα