Νέες γραμμές νομισματικής πολιτικής ΕΚΤ

Τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, την κατευθυντήρια γραμμή για τις περικοπές αποτίμησης και τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές εισάγουν αλλαγές στο πλαίσιο εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής: Το Ευρωσύστημα εφαρμόζει απόφαση της ΕΚΤ σχετικά […]

Περισσότερα