Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων επιστημονικού προσωπικού

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2E/2017 (ΦΕΚ 21/29.06.2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής: • Δύο (2) Θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά (με ειδίκευση στην Οικονομετρία ή στις Χρηματαγορές» [κωδικός θέσης: 10001]. […]

Περισσότερα