Διαχείριση Ορυκτών Πρώτων Υλών

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) ενέκρινε το στρατηγικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών με υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων. Οι δράσεις αυτές είναι: Α) Σύνταξη και θέσπιση «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ)». Β) Εκσυγχρονισμός της Λατομικής και Μεταλλευτικής Νομοθεσίας. Γ) Έλεγχος – Αξιολόγηση και Ανάδειξη του κλάδου της Εξορυκτικής […]

Περισσότερα

Νομοσχέδιο έρευνας-εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις». Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία στοχεύει: α) στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης λατομικής νομοθεσίας, β) στη διαμόρφωση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των εξορυκτικών επιχειρήσεων, που θα εμπερικλείει τις διατάξεις που αφορούν όλες τις κατηγορίες των λατομικών ορυκτών σε ενιαίο […]

Περισσότερα