Έλεγχοι εξαγωγής μετρητών

Η επιτροπή μόνιμων εκπροσώπων της ΕΕ (COREPER) ενέκρινε συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκπροσωπούμενου από τη βουλγαρική προεδρία, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με σχέδιο κανονισμού που αποσκοπεί στη βελτίωση των ελέγχων όσον αφορά τα μετρητά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση. Ο κανονισμός θα βελτιώσει το υφιστάμενο σύστημα ελέγχων όσον αφορά τα μετρητά […]

Περισσότερα

Πρόληψη – καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και […]

Περισσότερα