Ενίσχυση μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ

Στις 28 Μαΐου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την ενίσχυση της μη στρατιωτικής Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι η ενίσχυση της μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της κοινής προσέγγισης της ΕΕ, παράλληλα με άλλα μέσα της ΕΕ και με ολοκληρωμένο τρόπο. Το Συμβούλιο καθορίζει σειρά δράσεων […]

Περισσότερα