Νέες ευρωπαϊκές οικονομικές – δημοσιονομικές πολιτικές

Στις 13 Ιουλίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περάτωσε τις φετινές εργασίες τού «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου», της ετήσιας διαδικασίας παρακολούθησης που αποσκοπεί να διασφαλίσει οικονομική σύγκλιση και σταθερότητα στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε για το 2018 τις συστάσεις και γνώμες του προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις οικονομικές και δημοσιονομικές τους πολιτικές και τις πολιτικές […]

Περισσότερα

Ελάχιστος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ σε ΕΕ

Στις 22 Ιουνίου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία που καθιστά το ελάχιστο σταθερό επιτόκιο 15% μόνιμο χαρακτηριστικό ενός νέου συστήματος ΦΠΑ. Ο ελάχιστος κανονικός συντελεστής αποτρέπει την υπερβολική απόκλιση των συντελεστών ΦΠΑ στα κράτη μέλη. Αυτό εξαλείφει τον κίνδυνο στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μέσω χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ που θα έχουν αντίκτυπο στις διασυνοριακές αγορές και […]

Περισσότερα