Ευρωπαϊκή Βιολογική Γεωργία

Στις 22 Μαΐου 2018, το Συμβούλιο θέσπισε νέους κανόνες ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Ο νέος κανονισμός ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στην ΕΕ και αποσκοπεί στην εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού για τους γεωργούς και τους φορείς εκμετάλλευσης, με σκοπό την πρόληψη της απάτης και των αθέμιτων πρακτικών, […]

Περισσότερα