Εκσυγχρονισμός Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε δημόσια διαβούλευση  έθεσε το υπουργείο Εσωτερικών σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της χώρας. Με τη νομοθετική πρόταση επιχειρείται η ενίσχυση των νομικών αυτών προσώπων.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00.
Άρθρο 01 – Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στους δήμους της ηπειρωτικής χώρας
1. Στις Περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας, πλην της Περιφέρειας Αττικής συστήνονται Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) από τους Δήμους της οικείας Περιφέρειας με τη μορφή είτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με τη μορφή του συνδέσμου, είτε ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.
2. Οι ΦΟΔΣΑ έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος.
3. Εντός της οικείας Περιφέρειας δύνανται να λειτουργούν ένας έως και τρεις ΦΟΔΣΑ, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) να έχει ληφθεί απόφαση των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων – μελών του ΦΟΔΣΑ, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τη νομική μορφή, τη χρονική διάρκεια, την έδρα και τον αριθμό των εκπροσώπων του κάθε Δήμου στο όργανο διοίκησης του ΦΟΔΣΑ.
(β) σε κάθε ΦοΔΣΑ να συμμετέχουν, πλέον του ενός Δήμοι, όμοροι και ανήκοντες είτε στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα είτε σε διαφορετικές αλλά όμορες, Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας Περιφέρειας.
(γ) κάθε Δήμος να συμμετέχει σε έναν μόνο ΦΟΔΣΑ.
(δ) εντός των διοικητικών ορίων ενός από τους Δήμους – μέλη του οικείου ΦΟΔΣΑ να έχει προβλεφθεί τουλάχιστον ένας χώρος υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) αποβλήτων, σύμφωνα με το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
(ε) εντός των διοικητικών ορίων ενός από τους Δήμους – μέλη του οικείου ΦΟΔΣΑ να έχει προβλεφθεί μονάδα μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων ή άλλο έργο ή υποδομή, ώστε να ολοκληρώνεται εντός των ορίων του ΦΟΔΣΑ η διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
4. α. Στις Περιφέρειες που θα συσταθεί ένας ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προκειμένου να λειτουργεί και δεύτερος ή και τρίτος ΦΟΔΣΑ επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά και οι παρακάτω:
(αα) Σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του υφιστάμενου «ΦΟΔΣΑ».
(ββ) Μελέτη σκοπιμότητας και οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, οι οποίες συντάσσονται από τους Δήμους που επιθυμούν τη σύσταση δεύτερου ή και τρίτου ΦΟΔΣΑ και εγκρίνονται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια. Στην οικονομικοτεχνική μελέτη περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο τρόπος κατανομής των περιουσιακών στοιχείων του υφιστάμενου ΦΟΔΣΑ.
β. Οι προϋποθέσεις της παρούσας απαιτείται να συντρέχουν και για τις Περιφέρειες όπου έχει συσταθεί «Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ, δυνάμει του άρθρου 13 του ν.4071/2012, και έχει δημοσιευθεί απόφαση συγχώνευσης του άρθρου 16 του ν.4071/2012.
5. Στις Περιφέρειες που λειτουργούν πάνω από ένας ΦΟΔΣΑ του παρόντος άρθρου, συστήνονται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με τη μορφή συνδέσμου και μέλη το σύνολο των Δήμων της οικείας Περιφέρειας με αποκλειστικές αρμοδιότητες:
(α) τη σύνταξη-εκπόνηση ή τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.4042/2012,
(β) τη συλλογή από τους ΦΟΔΣΑ της οικείας Περιφέρειας των πληροφοριών και στοιχείων, που επιβάλλεται από την εφαρμογή του Κανονισμού 2150/2001 για τις στατιστικές των αποβλήτων και την αποστολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 4042/2012.
Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζεται η διαδικασία σύστασης, ο τρόπος και οι όροι λειτουργίας τους, οι λεπτομέρειες άσκησης του ρόλου τους, καθώς και η διαδικασία και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη λήψης των σχετικών αποφάσεων από τα οικεία δημοτικά συμβούλια.
6. ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου, δύναται να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 και αντίστοιχα από ΑΕ των ΟΤΑ Α΄ βαθμού σε Σύνδεσμο, εφόσον τούτο αποφασισθεί από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων μελών του που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70% του πληθυσμού του συνόλου των δήμων – μελών. Τυχόν μεταβολή στη νομική μορφή του ΦΟΔΣΑ μπορεί να αποφασίζεται όταν παρέλθουν από την προηγούμενη απόφαση περί της μορφής του νομικού προσώπου δύο πλήρεις δημοτικές θητείες πλέον της τρέχουσας.
Η σχετική απόφαση κάθε δημοτικού συμβουλίου, της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Το νέο νομικό πρόσωπο, είτε αυτό έχει τη νομική μορφή του συνδέσμου είτε της επιχείρησης ΟΤΑ με τη μορφή της Α.Ε., που συστήνεται καθίσταται από το χρόνο σύστασης του καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του νομικού προσώπου και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου.
Άρθρο 02 – Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά
1. Στα νησιά οι αρμοδιότητες του άρθρου 3 ασκούνται από τις υπηρεσίες των Δήμων. Οι ΦΟΔΣΑ νήσων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας και λειτουργούν ως τέτοιοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καταργούνται ή λύονται και τo προσωπικό μεταφέρεται αυτοδικαίως στους οικείους Δήμους, με την επιφύλαξη της παρ.3.
2. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 3, οι οικείοι Δήμοι δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του ν.3852/2010 ή προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 με γειτονικούς νησιωτικούς Δήμους.
3. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 3, οι ΦΟΔΣΑ που έχουν συσταθεί από περισσότερους του ενός νησιωτικούς Δήμους, δύνανται να συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως έχει ή να καταργηθούν ή λυθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
4. Οι ΦΟΔΣΑ με μέλος ένα μόνον Δήμο, καταργούνται ή λύονται και οι αρμοδιότητες τους μεταφέρονται και ασκούνται από τις υπηρεσίες του οικείου Δήμου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του καταργούμενου ή υπό λύση νομικού προσώπου εντός ενός (1) μηνός από την δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, ο οποίος διενεργεί την απογραφή – καταγραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών τους στοιχείων.
Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ολοκληρώνει το έργο της απογραφής εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ορισμού του.
Η έκθεση απογραφής αποστέλλεται άμεσα στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων και μεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στον οικείο δήμο. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Από την δημοσίευση της απόφασης αυτής ο δήμος καθίσταται καθολικός διάδοχος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου που καταργείται ή λύεται και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους συμβάσεων.
Οι δήμοι έχουν την ευθύνη για την διαφύλαξη και την διαχείριση του τυχόν υπάρχοντος αρχείου.
Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.
Εκκρεμείς δίκες που υφίστανται κατά την κατάργηση ή λύση των ΦΟΔΣΑ συνεχίζονται από τον οικείο Δήμο χωρίς να επέρχεται βίαια διακοπή αυτών.
5. Στην περίπτωση της παρ.3, με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου περί κατάργησης ή λύσης αυτού ορίζεται ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ο οποίος διενεργεί την απογραφή – καταγραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του νομικού προσώπου. Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής ολοκληρώνει το έργο της απογραφής εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ορισμού του.
Τα θέματα τα σχετικά με την κατανομή του ενεργητικού και των υποχρεώσεων καθώς και κάθε άλλη έννομη σχέση ρυθμίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης των υπό κατάργηση ή λύση ΦΟΔΣΑ ως ακολούθως:
(α) Τα ακίνητα καθώς και κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων μεταβιβάζονται στον δήμο στα διοικητικά όρια εντός του οποίου βρίσκονται. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην αξία αυτών κατά την αποτίμηση λαμβάνονται υπόψη στην κατανομή των υπολοίπων στοιχείων του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων κατά τα οριζόμενα στην περ. β. Στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν επαρκούν, το υπόλοιπο της διαφοράς καλύπτεται με αποδόσεις σε χρήμα από τον ωφελούμενο δήμο.
(β) Για τη μεταβίβαση των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων καθώς και κάθε άλλης έννομης σχέσης των καταργούμενων ή υπό λύση νομικών προσώπων λαμβάνονται υπόψη, για μεν τους ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν με την μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου το ύψος των εισφορών των μελών τους, για δε τους ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν με την μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου το ποσοστό συμμετοχής των μελών στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους, όπως αυτή προκύπτει από την σχετική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή.
Η έκθεση απογραφής-καταγραφής και αποτίμησης και η απόφαση κατανομής των περιουσιακών στοιχείων των παρ. 4 και 5 αποστέλλονται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων και μεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στους οικείους Δήμους. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Από την δημοσίευση της απόφασης αυτής οι Δήμοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου που καταργείται ή λύεται και υπεισέρχονται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Οι δήμοι έχουν την ευθύνη για την διαφύλαξη και την διαχείριση του τυχόν υπάρχοντος αρχείου.
Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.
Εκκρεμείς δίκες που υφίστανται κατά την κατάργηση των ΦΟΔΣΑ συνεχίζονται από τους οικείους Δήμους χωρίς να επέρχεται βίαια διακοπή αυτών.
6. Η απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου.
7. Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή βαρύνει τον προϋπολογισμό των νομικών προσώπων που καταργούνται.
8. Στις περιπτώσεις λύσης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου δεν έπεται στάδιο εκκαθάρισης.
9. Μέχρι την δημοσίευση της απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι ΦΟΔΣΑ που είχαν συσταθεί είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες που νομίμως ασκούσαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος.
10. Στις νησιωτικές Περιφέρειες, πλην της Περιφέρειας Κρήτης, συνιστάται ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με αρμοδιότητα τη σύνταξη-εκπόνηση ή τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ, τη συλλογή των στοιχείων που επιβάλλεται από την εφαρμογή του Κανονισμού 2150/2001 για τις στατιστικές των αποβλήτων και η αποστολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε εφαρμογή του άρθρου 34 του ν.4042/2012.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο αριθμός των μελών των διοικητικών συμβουλίων η εκπροσώπηση των οικείων ΟΤΑ, οι πόροι και οι ετήσιες εισφορές που πρέπει να καταβάλουν τα μέλη, η διαδικασία και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη λήψης των σχετικών αποφάσεων από τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια.
11. Για τα νησιά που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων ηπειρωτικής Περιφέρειας, το ΠΕΣΔΑ συντάσσεται, εκπονείται και τροποποιείται από τους ΦΟΔΣΑ των οικείων Περιφερειών που έχουν την αρμοδιότητα σύνταξης, εκπόνησης και τροποποίησης, στα διοικητικά όργανα των οποίων, για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, συμμετέχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παροντος οι νησιωτικοί ΟΤΑ. Οι Δήμοι του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να επιλέξουν την ένταξή τους στους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 1.
Άρθρο 03 – Αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ
1. Οι ΦΟΔΣΑ είναι αρμόδιοι για:
α. την υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης σύμφωνα με το αρ. 29 του ν.4042/2012 (Α’24)
β. την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης παραγωγής αποβλήτων
γ. τη μεταφόρτωση και επεξεργασία των στερεών αποβλήτων για τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και ποσότητάς τους δεν είναι εφικτή η επεξεργασία, με τις υπάρχουσες δυνατότητες.
δ. τη λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σύμφωνα με το οικείο ΠΕΣΔΑ
ε. την υγειονομική ταφή της περ. ζ και τη λειτουργία χώρων της περ. η του άρθρου 2 της ΥΑ Η.Π29407/3508/2002 (Β΄1572) για τα αστικά απόβλητα, για την οποία έχουν και την αποκλειστική αρμοδιότητα, με δυνατότητα αποδοχής και λοιπών στερεών μη επικινδύνων καθώς και επικινδύνων αποβλήτων.
στ. τη μηχανική – βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, της παρ.5 του άρθρου 1 της ΥΑ οικ.56366/4351 ΦΕΚ Β 3339 2014 για την οποία έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα.
ζ. την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ α’ βαθμού στο σχεδιασμό την υλοποίηση και την δημιουργία δράσεων και έργων.
η. την παρακολούθηση και εξειδίκευση της υλοποίησης των στόχων και των δράσεων του ΠΕΣΔΑ.
θ. την παρακολούθηση της ιχνηλασιμότητας όλων των παραγόμενων αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης τους μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ).
ι. την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και τον προσδιορισμό της τιμολογιακής πολιτικής προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού, σε ετήσια βάση.
ια. τη συλλογή των στοιχείων που επιβάλλεται σε εφαρμογή του Κανονισμού 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων και την αποστολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή στο νπδδ της παρ. 5 του άρθρου 1.
ιβ. την προετοιμασία των έργων και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και την υλοποίηση δράσεων για την επεξεργασία αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ και την υποβολή αιτήσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα για χρηματοδότηση ως τελικός δικαιούχος.
ιγ. την προώθηση δράσεων και την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία
ιδ. την παροχή στους ΟΤΑ συνδρομής για την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης και την αποκατάσταση των υφιστάμενων ΧΑΔΑ.
ιε. την τήρηση των απολογιστικών στοιχείων παραγωγής αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους από τους ΟΤΑ α’ βαθμού και απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας του συνόλου των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων.
ιστ. τη σύνταξη ετήσιας και πενταετούς έκθεσης, στην οποία αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι στόχοι και τα μέτρα του ΠΕΣΔΑ, καθώς και οι λόγοι που ενδεχομένως καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Υπουργείο Εσωτερικών.
3.Στην περίπτωση που λειτουργεί μόνον ένας ΦΟΔΣΑ του άρθρου 1 στην οικεία Περιφέρεια, αυτός έχει την αρμοδιότητα της εκπόνησης και υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της εν λόγω Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 35 του ν.4042/2012.
Άρθρο 04 – Αρμοδιότητες των Δήμων
1. Οι ΟΤΑ α’ βαθμου πλέον των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν.3536/2007, έχουν τις εξής ειδικότερες αρμοδιότητες:
α. την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) στα διοικητικά όρια του οικείου Δήμου και αποτελεί τη βάση των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Οι στόχοι του ΤΣΔΑ είναι σύμφωνοι με τους στόχους του ΠΕΣΔΑ.
β. την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης παραγωγής αποβλήτων και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.
γ. την οργάνωση και την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των αστικών αποβλήτων στα διοικητικά όριά τους συμφωνα με τα οικεία ΤΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ.
δ. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής για τουλάχιστον τέσσερα (4) διακριτά ρεύματα ανακυκλώσιμων αποβλήτων υλικών, ήτοι γυαλί, χαρτί, πλαστικά, μέταλλα από αστικά απόβλητα.
ε. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που πρέρχονται από χώρους εστίασης, νοικοκυριά, μεγάλους παραγωγούς και πράσινα απόβλητα πάρκων και κήπων.
στ. τη συλλογή και μεταφορά των υπολειπόμενων συμμείκτων αστικών αποβλήτων και των προδιαλεγμένων μετά από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδομές ανακύκλωσης, ανάκτησης ή διάθεσης και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ.
ζ. την κατασκευή και λειτουργία Πράσινων Σημείων του άρθρου 21 του ν. 4447/2016 μέχρι και Β’ κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της ΥΑ 37674/2016 (Β’ 2471) και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ.
η. την υλοποίηση και λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) μέχρι και Β’ κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ Β’ 2471) και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ.
θ. την υλοποίηση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ΣΜΑ μέχρι και Β’ κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ Β’ 2471) και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ.
ι. την κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων μέχρι και Β’ κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ Β’ 2471), και η λειτουργία αυτών ιδίως με την προώθηση διαδημοτικών συνεργασιών μεταξύ όμορων Δήμων, με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ.
ια. την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ΑΣΑ και η αποκατάσταση των υφισταμένων ΧΑΔΑ.
ιβ. την ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια.
ιγ. το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης αποβλήτων και γενικότερα μέτρων για την προώθηση της ιεράρχησης εργασιών και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της τελικής διάθεσης των ΑΣΑ.
ιδ. την προετοιμασία έργων και δράσεων του ΤΣΔΑ για την επεξεργασία των ΑΣΑ, που παράγονται στα διοικητικά τους όρια, και την υποβολή τους για χρηματοδότηση από επιχειρησιακά προγράμματα είτε ευρωπαικά προγράμματα με την ιδιότητα του τελικού δικαιούχου.
ιστ. την διάθεση – εκποίηση των υλικών και της παραγόμενης ενέργειας που προέρχονται από τη χωριστή συλλογή, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την επεξεργασία των ΑΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4483/2017.
ιζ. την προώθηση δράσεων και η υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία.
Άρθρο 05 – Όργανα Διοίκησης ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των ΟΤΑ
Όργανα διοίκησης του ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των ΟΤΑ είναι το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρός του.
Άρθρο 06 – Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των ΟΤΑ
1. Το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ ορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και απαρτίζεται ως ακολούθως, με βάση την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ:
α. Από δημοτικούς συμβούλους ή το Δήμαρχο των δήμων που εξυπηρετούν, οι οποίοι εκλέγονται από τα δημοτικά τους συμβούλια μαζί με τους αναπληρωτές τους, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών στην περίπτωση ήδη υφιστάμενου ΦΟΔΣΑ και κατά το χρόνο λήψης της απόφασης σύστασης ΦΟΔΣΑ στην περίπτωση εξ υπαρχής σύστασής του, ως ακολούθως:
αα. Δήμοι με πληθυσμό από έναν (1) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους εκλέγουν έναν (1) αντιπρόσωπο.
αβ. Δήμοι με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (10.001-30.000) κατοίκους εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους.
αγ. Δήμοι με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν μέχρι εξήντα χιλιάδες (30.001-60.000) κατοίκους εκλέγουν τρεις (3) αντιπροσώπους, εκ των οποίων ο ένας (1) προέρχεται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
αδ. Δήμοι με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν μέχρι εκατό χιλιάδες (60.001-100.000) κατοίκους εκλέγουν έξι (6) αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι δύο (2) προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
αε. Δήμοι με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοίκους εκλέγουν εννέα (9) αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι τρεις (3) προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
αστ. Δήμοι με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (150.001-300.000) κατοίκους εκλέγουν δώδεκα (12) αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
αζ. Δήμοι με πληθυσμό από τριακόσιες χιλιάδες έναν μέχρι εξακόσιες χιλιάδες (300.001-600.000) κατοίκους εκλέγουν δεκαοκτώ (18) αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι έξι (6) προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
αη. Δήμοι με πληθυσμό πάνω από εξακόσιες χιλιάδες έναν (600.001 και πάνω) κατοίκους εκλέγουν είκοσι επτά (27) αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι εννέα (9) προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
β. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με τον υπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου είναι περισσότερα από πενήντα (50), κάθε δημοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο ως εξής:
βα. Δήμοι με πληθυσμό από ένα (1) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους.
ββ. Δήμοι με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν (30.001) μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) κατοίκους εκλέγουν τρεις (3) αντιπροσώπους, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
βγ. Δήμοι με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν (60.001) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους εκλέγουν τέσσερις (4) αντιπροσώπους, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
βδ. Δήμοι με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους εκλέγουν έξι (6) αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
βε. Δήμοι με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους εκλέγουν εννέα (9) αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι τρεις προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
βστ. Δήμοι με πληθυσμό από τριακόσιες χιλιάδες έναν (300.001) μέχρι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) κατοίκους εκλέγουν δώδεκα (12) αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
βζ. Δήμοι με πληθυσμό πάνω από εξακόσιες χιλιάδες έναν (600.001) κατοίκους εκλέγουν είκοσι (20) αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι έξι (6) προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
γ. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με τον υπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου είναι περισσότερα από πενήντα (50), κάθε δημοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο ως εξής:
γα. με πληθυσμό απόν έναν (1) μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) κατοίκους εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους.
γβ. Δήμοι με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν (60.001) μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.000) κατοίκους εκλέγουν τρεις (3) αντιπροσώπους, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
γγ. Δήμοι με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους εκλέγουν έξι (6) αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι δύο (2) προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
γδ. Δήμοι με πληθυσμό από τριακόσιες χιλιάδες έναν (300.001) μέχρι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) κατοίκους εκλέγουν εννέα (9) αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι τρεις (3) προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας.
γε. Δήμοι με πληθυσμό πάνω από εξακόσιες χιλιάδες έναν (600.001) κατοίκους εκλέγουν δεκαπέντε (15) αντιπροσώπους, εκ των οποίων οι πέντε(5) προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας
δ. Για την διαδικασία της εκλογής των αντιπροσώπων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010 που αναφέρονται στην εκλογή του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.
2. Τα ονόματα των αντιπροσώπων των Δήμων στο διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ γνωστοποιούνται αμελλητί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περίπτωση ήδη υφιστάμενου ΦΟΔΣΑ και εντός τριμήνου από την έγγραφη πρόσκλησή του στην περίπτωση νεοϊδρυόμενου ΦΟΔΣΑ.
3. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου διαρκεί όσο η εκάστοτε δημοτική περίοδος και δύναται να παραταθεί για τρεις μήνες μετά τη λήξη της δημοτικής περιόδου και έως το διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου.
Άρθρο 07 – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των ΟΤΑ
1. Το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) διαχειρίζεται την περιουσία του νομικού προσώπου β) καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική προς τους δήμους – μέλη του ΦοΔΣΑ, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του ν. 2939/2001 (Α’ 179) γ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις του ΦΟΔΣΑ ,δ) εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα ε) καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του, στ) ψηφίζει τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας ζ) γνωμοδοτεί σε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα όταν ζητούν τη γνώμη του ι) λαμβάνει την απόφαση της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1 και κ) έχει την ευθύνη εκπόνησης, υλοποίησης και παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 35 του ν. 4042/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην περίπτωση που είναι ο μοναδικός ΦΟΔΣΑ της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα την παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος.
2. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στην εκτελεστική επιτροπή, στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο και στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του αρμοδιότητές του, πλην της απόφασης για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής, της εισφοράς των μελών του, της απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού του, της έγκρισης του τεχνικού προγράμματος και της απόφασης για τη διάλυση του ΦΟΔΣΑ. Στην εν λόγω απόφαση δύναται να ορίζεται ότι οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ασκούνται παράλληλα και από το διοικητικό συμβούλιο.
Άρθρο 08 – Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των ΟΤΑ
1. Εντός δέκα ημερών από την έκδοση της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί ορισμού του διοικητικού συμβουλίου, ο Δήμαρχος ή ο πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος του Δήμου της έδρας του ΦΟΔΣΑ, καλεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη συγκρότησή τους σε σώμα. Στην εν λόγω διαδικασία εκλογής εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
2. Κατά την πρώτη, ως άνω, συνεδρίαση για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής με τους αναπληρωτές τους.
3. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανακαλεί το διορισμό μέλους του διοικητικού συμβουλίου, αν συντρέξει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή στην περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 236 του ν. 3852/2010.
4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του προέδρου και συνεδριάζει κάθε φορά που απαιτείται, και οπωσδήποτε μία τουλάχιστον φορά στους δύο μήνες. Στην πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και η ώρα της συνεδρίασης και περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο. Για την σύγκληση, την απαρτία και τη λήψη των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 16852/2011 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 661).
5. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαγορεύεται:
α) Να δραστηριοποιούνται ή να συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, υποβάλλουν δε σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75) στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
β) Να συμμετέχουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, με τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού, ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόμοια ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο άμεσα ή έμμεσα.
Η συνδρομή των κωλυμάτων των υπό α’ και β’ εδαφίων δεν επιφέρει ακυρότητα της απόφασης, αλλά ο διορισμός του εν λόγω μέλους ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Άρθρο 09 – Εκτελεστική Επιτροπή ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των ΟΤΑ
1. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που εκλέγονται μαζί με τα αναπληρωματικά τους μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ανακαλούνται με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.
2. Η εκτελεστική επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον αντιπρόεδρο. Συνεδριάζει κάθε φορά , όταν αυτό απαιτείται, και σε κάθε περίπτωση μία τουλάχιστον φορά ανά μήνα, τελεί δε σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.
3. Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής δεν συμμετέχουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, με τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού, ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόμοια ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο άμεσα ή έμμεσα. Η παράβαση του προηγούμενου εδαφίου δεν επιφέρει ακυρότητα της απόφασης, αλλά ο διορισμός του εν λόγω μέλους ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Άρθρο 10 – Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των ΟΤΑ
1. Η εκτελεστική επιτροπή:
α) Ασκεί τις αρμοδιότητες που της μεταβιβάζονται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του παρόντος.
β) Αποφασίζει για την άσκηση κάθε είδους διοικητικής προσφυγής, ένδικου μέσου ή βοηθήματος ή την παραίτηση από αυτά, παρέχει δε την εντολή και αναγκαία πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για την επιχείρηση οποιαδήποτε δικαστικής ή εξώδικης ενέργειας ή την παροχή νομικών συμβουλών.
2. Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να παραπέμπει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της στο διοικητικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
Άρθρο 11 – Αρμοδιότητες του Προέδρου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των ΟΤΑ και λοιπά θέματα διοίκησης
1. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ:
α) Εκπροσωπεί το ΦΟΔΣΑ δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής και τρίτων και, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος και του τελευταίου, ο πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του ΦΟΔΣΑ σε άλλο μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ή σε υπάλληλο αυτού.
β) Εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
γ) Είναι προϊστάμενος του προσωπικού του ΦΟΔΣΑ.
δ) Διατάζει την είσπραξη των εσόδων του ΦΟΔΣΑ και αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
ε) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο ΦΟΔΣΑ.
στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το νόμο ή άλλες κανονιστικές πράξεις, καθώς και από αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
2. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ατομικού περιεχομένου αποφάσεών τους, οι οποίες ισχύουν από την έκδοση, άλλως από την κοινοποίησή τους ή τη γνώση αυτών.
3. Η παραίτηση από τη θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου και του μέλους της εκτελεστικής επιτροπής και η αποδοχή αυτής γίνεται κατά ανάλογη εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 232 έως και 238 του ν.3852/2010 που αναφέρονται στην αστική και πειθαρχική ευθύνη των αιρετών οργάνων των δήμων, στις υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων και στο κώλυμα συμμετοχής τους στη συνεδρίαση εφαρμόζονται ανάλογα και για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής.
5. Οι αρμοδιότητες του αντιπροέδρου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο.
6. Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΦΟΔΣΑ λαμβάνουν αντιμισθία που καταβάλλεται από το ΦΟΔΣΑ. Η αντιμισθία τους είναι ισόποση με την αντιμισθία που αναλογεί αντίστοιχα στο δήμαρχο και τους αντιδημάρχους του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στο ΦΟΔΣΑ. Τα ως άνω ισχύουν και για τους ειδικούς διαβαθμιδικούς συνδέσμους δήμων και περιφερειών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 92 και 93 του ν. 3852/2010.
7. Η συμμετοχή νέου δήμου σε υφιστάμενο ΦΟΔΣΑ είναι δυνατή και κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου. Η εν λόγω συμμετοχή δεν οδηγεί σε εκ νέου συγκρότηση της εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΔΣΑ μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας τους, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά, από τον οικείο ΦΟΔΣΑ.
Άρθρο 12 – Όργανα Διοίκησης, Διοίκηση και Λειτουργία των ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας.
1. Ο ΦοΔΣΑ με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 και εκείνες του ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
2. Οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του ΦΟΔΣΑ καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος σε συνδυασμό με εκείνες των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 2527/2009 (Β΄ 83), τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, τις διατάξεις του ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το καταστατικό λειτουργίας τους που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Η συμμετοχή των ΟΤΑ στο αρχικό κεφάλαιο, κατανέμεται σε κοινές, ονομαστικές, μη προνομιούχες και μη μεταβιβάσιμες μετοχές, και προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό του κάθε ΟΤΑ.Οι Δήμοι που συμμετέχουν στον ΦοΔΣΑ με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, ορίζουν τους εκπροσώπους τους σε αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων Εταιρειών».
4. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τρίτων, εκτός των ΟΤΑ Α’ βαθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο του ΦοΔΣΑ με τη μορφή του παρόντος άρθρου.
5. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΦοΔΣΑ. .
6. Οι εκπρόσωποι των δήμων – μελών του ΦΟΔΣΑ στη Γενική του Συνέλευση εκλέγονται με την πλειοψηφία των 3/5 των μελών του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Στο καταστατικό των ΦΟΔΣΑ με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας προβλέπονται υποχρεωτικά τα παρακάτω:
(α) το ελάχιστο ποσοστό του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 39 και 40 του ν.2190/1920, καθορίζεται στο 1/30. Το ίδιο ποσοστό απαιτείται για την εγγραφή πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί.
(β) η εκπροσώπηση με δικαίωμα λόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ, των Δήμων – μετόχων που δεν εκπροσωπούνται με τακτικό μέλος.
(γ) η υποχρεωτική συμμετοχή στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ ενός, τουλάχιστον, μέλος από κάθε Δήμο-μέτοχο κάθε περιφερειακής ενότητας της οικείας Περιφέρειας στην περίπτωση που λειτουργεί μόνον ένας ΦοΔΣΑ σε αυτήν. Κατά τη διαδικασία εκλογής του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ, η εκπροσώπηση όλων των περιφερειακών ενοτήτων διασφαλίζεται με την ανάδειξη ως τακτικού μέλους του Δ.Σ. του πρώτου επιλαχόντος εκπροσώπου Δήμου της περιφερειακής ενότητας που δεν εκπροσωπείται στο Δ.Σ. με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αντί του τελευταίου εκλεγέντος μέλους του Δ.Σ.
δ) η αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ., υποχρεωτικά για τη λήψη απόφασης για τα παρακάτω ζητήματα: αα) καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής προς τους Δήμους- μέλη του ΦΟΔΣΑ, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του ν.2939/2001 και ββ) η ευθύνη εκπόνησης, υλοποίησης και παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 35 του ν. 4042/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην περίπτωση που είναι ο μοναδικός ΦΟΔΣΑ της οικείας Περιφέρειας γγ) η έγκριση του προϋπολογισμού και τωνοικονομικών καταστάσεωντου ΦΟΔΣΑ ,δδ) η έγκριση του τεχνικού προγραμματος εε) η κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας του, στστ) η ψήφιση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας και ζζ) η λήψη απόφασης της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος.
8. Η συμμετοχή νέου δήμου σε υφιστάμενο ΦΟΔΣΑ είναι δυνατή και κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου. Η εν λόγω συμμετοχή δεν οδηγεί σε εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ μέχρι τη λήξη της τρέχουσας θητείας τους, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά, από τον οικείο ΦΟΔΣΑ.
Άρθρο 13 – Πόροι – Οικονομική διοίκηση και διαχείριση
1. Πόροι των ΦοΔΣΑ είναι: α) Οι ετήσιες εισφορές, τα τέλη και οι εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχουν προς ΟΤΑ και προς τρίτους, β) Κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, γ) Έσοδα από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχής τους σε προγράμματα, δ) Έσοδα από πιθανές συμβάσεις με φορείς συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης του ν.2939/2001, ε) Λοιπά Έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη καταβολή εισφορών των δήμων ή λοιπών πλατών και άλλα
2. Προς χάριν της εύρυθμης οικονομικήςλειτουργίας των ΦοΔΣΑ επιτελούνται, από αυτούς, οι παρακάτω πρόσθετες λειτουργίες: α) Λογιστική Διαχείριση και έκδοση των λογιστικών /οικονομικών καταστάσεων, β) Διαχείριση του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού, γ) Οικονομική Διαχείριση Προγραμμάτων – Έργων και Συμβάσεων, δ) Διαχείριση Δαπανών (εξόδων), ε) Διαχείριση των Εσόδων, στ) Διαχείριση της Περιουσίας, ζ) Διαχείριση Αποθεμάτων και Εξοπλισμού, η) Διαχείριση Μισθοδοσίας και θ) Διαχείριση Ταμείου.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις των ΦΟΔΣΑ με οποιαδήποτε νομική μορφή και ανεξαρτήτως ύψους εσόδων ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.
4. Η τιμολογιακή πολιτική των ΦοΔΣΑ, καθορίζεται στη βάση της επίτευξης των στόχων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ και της κυκλικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές και πληθυσμιακές, κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες των ΟΤΑ. Η τιμολογιακή πολιτική προσδιορίζεται από:
α)Την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 του ν.2939/2001 β)Την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας γ) Τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανακύκλωσης – ανάκτησης τους και δ) Την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.
5. Η απόφαση καθορισμού του ετήσιου κόστους διαχείρισης και της εισφοράς ή του τέλους των ΟΤΑ, κοινοποιείται στα Δημοτικά Συμβούλια μέχρι το τέλος Αυγούστου κάθε έτους, ώστε να συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ.
6. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των ΟΤΑ προς τον οικείο ΦοΔΣΑ, παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του οικείου δήμου και αποδίδεται στον δικαιούχο ΦοΔΣΑ με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α` 138) εφόσον λάβει σχετική απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο, περί παρακράτησης και απόδοσης από τους ανωτέρω φορείς του ποσού αυτού. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους στον οικείο ΦοΔΣΑ.
7. Η πληρωμή κάθε τριμηνιαίας δόσης γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του αντίστοιχου τριμήνου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3854/2010, όπως ισχύει.
10. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ, προσδιορίζεται διακεκριμένα με βάση: α) το ετήσιο κόστος λειτουργίας του, β) τα ποσά που αφορούν στο κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας των ΧΥΤΑ ή άλλων εγκαταστάσεων του συστήματος διαχείρισης, τα οποία υπολογίζονται βάσει των χαρακτηριστικών της κάθε εγκατάστασης, σύμφωνα με σχετική τεχνικο-οικονομική μελέτη και εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας, γ) τα ποσά που αφορούν στο κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα του ΦοΔΣΑ (μελέτη και κατασκευή έργων), τα οποία επίσης εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για επενδύσεις.
11. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΦοΔΣΑ, προκύπτει από το κόστος των λειτουργιών Παραγωγής, Διοίκησης, Διάθεσης, Ερευνών και Ανάπτυξης. Τα στοιχεία του κόστους κατ είδος ενδεικτικά διαρθρώνονται ως εξής: α) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, β) Αμοιβές και έξοδα τρίτων, γ) Παροχές τρίτων, δ) Φόροι – τέλη, ε) Διάφορα έξοδα, στ) Τόκοι και συναφή έξοδα, ζ) Αποσβέσεις παγίων, η) Προβλέψεις εκμετάλλευσης, θ) Αναλώσεις αποθεμάτων (πρώτων υλών, αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών, παγίων, υλικών συσκευασίας). Στα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών.
12. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος τα υπό στοιχεία ΙΙ και ΙΙΙ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 2527/2009 (Β΄ 83) ειδικά αποθεματικά των ΦοΔΣΑ, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, αποκατάστασης και μεταφροντίδας των έργων διαχείρισης των ΑΣΑ.
13. Οι ΦΟΔΣΑ, καθώς και οι Δήμοι στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος, οφείλουν να δημοσιοποιούν το ετήσιο κόστος διαχείρισης και να ενημερώνουν τους πολίτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το κόστος τους.
Άρθρο 14 – Εποπτεία
Ο έλεγχος νομιμότητας επί των πράξεων των ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους, ασκείται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί ελέγχου νομιμότητας των πράξεων αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, όπως εκάστοτε ρυθμίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 15 – Οργανωτική διάρθρωση και κανονισμός προσωπικού των ΦΟΔΣΑ
1. Στην περίπτωση ΦΟΔΣΑ που λειτουργεί με νομική μορφή συνδέσμου ΟΤΑ, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου ΦΟΔΣΑ, η οποία λαμβάνεται εντός ενός μηνός από τη συγκρότησή του σε σώμα, συντάσσεται Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, στον οποίο προβλέπονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι αρμοδιότητές τους, οι κλάδοι των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων. Για την οργανωτική δομή των ΦΟΔΣΑ με τη μορφή συνδέσμου ΟΤΑ εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 247 του ν.3463/06 και το άρθρο 10 του ν.3584/07.
2. Στην περίπτωση ΦΟΔΣΑ που λειτουργεί με τη μορφή της Α.Ε. με απόφαση της Γ.Σ. συντάσσεται εσωτερικός κανονισμός προσωπικού στον οποίο προβλέπονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι αρμοδιότητές τους, οι κλάδοι των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων. Ο Εσωτερικός Κανονισμός προσωπικού κυρώνεται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 16 – Ενημέρωση Δημοτικών Συμβουλίων και ΟΤΑ
1. Το σχέδιο καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής του άρθρου 13, καθώς και το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του ΦΟΔΣΑ, αποστέλλονται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα δημοτικά συμβούλια των Δήμων- μελών του ΦΟΔΣΑ προς παροχή γνώμης εντός μηνός από την αποστολή τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, εγκρίνονται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του ΦΟΔΣΑ.
2. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους αποστέλλεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων – μελών του ΦΟΔΣΑ ετήσιος απολογισμός και προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς με βάση το οικείο ΠΕΣΔΑ, ο οποίος εισάγεται ως θέμα στην αμέσως επόμενη ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 17 – Αντισταθμιστικό όφελος
1. Οι ΦΟΔΣΑ καταβάλλουν στους δήμους που φιλοξενούν, ή επιβαρύνονται από τη λειτουργία εγκαταστάσεων μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής, κατηγορίας Α1 και Α2, σύμφωνα με την 1958/2012 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «αντισταθμιστικό όφελος» ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί των εσόδων του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Το ετήσιο αντισταθμιστικό όφελος επιμερίζεται ανά εγκατάσταση διαχείρισης κατ’ αναλογία με τις εισερχόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων ή κλασμάτων τους ανά εγκατάσταση διαχείρισης κάθε είδους. Το αντισταθμισιτκό όφελος καταβάλλεται, εντός δύο μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους.
2. Τα ποσά του «αντισταθμιστικού οφέλους» διατίθενται από τους δήμους αποκλειστικά για περιβαλλοντικά έργα και δράσεις κατά 60% εντός της κοινότητας όπου κείται η εγκατάσταση και κατά 40% εντός των όμορων με αυτή κοινοτήτων. Εάν η όμορη κοινότητα ανήκει σε άλλο Δήμο, το αντισταθμιστικό όφελος καταβάλλεται στον αρμόδιο Δήμο.
3. Το αντισταθμιστικό όφελος αυτό δαπανάται για τις δράσεις της παρ.2 του παρόντος εντός πέντε (5) ετών από την καταβολή του στον οικείο Δήμο και υποβάλλεται ετησίως έκθεση στο ΥΠΕΝ και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 18 – Πειθαρχικό αδίκημα
Αιρετός της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενεργώντας είτε ατομικά είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου είτε ως εκπρόσωπος ΟΤΑ ή κάθε είδους νομικού προσώπου των ΟΤΑ, ο οποίος από δόλο ή αμέλεια, αρνείται ή παραλείπει να εκδώσει διοικητικές πράξεις, που προβλέπονται ως υποχρεωτικές εντός του πλαισίου της αρμοδιότητας περ. β, 4, της παρ. I, του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 ή του παρόντος νόμου ή την κείμενη σχετική νομοθεσία ή δεν εκτελεί τέτοιες πράξεις που ευρίσκονται εν ισχύ ή κωλύει την εκτέλεσή τους, ή προβαίνει στην τροποποίηση ή στην κατάργησή τους παρά το νόμο, ή παραλείπει να ελέγξει τη νομιμότητά τους ή συμμετέχει σε πράξεις που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της διάταξης αυτής διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα κατ’ άρθρον 233 του ν.3852/2010.
Άρθρο 19 – Τελικές – Μεταβατικές Διατάξεις
1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
α) Οι «Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ» που συστήθηκαν ή λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 13 του ν.4071/2012 και για τους οποίους έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ απόφαση συγχώνευσης του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 λαμβάνουν τις αποφάσεις για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος.
β) Οι Δήμοι – μέλη των «Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» που συστήθηκαν ή λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 13 του ν.4071/2012 και συμμετέχουν και σε άλλους ΦΟΔΣΑ για τους οποίους δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση συγχώνευσης στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 4071/2012, αποφασίζουν είτε την παραμονή τους στον «Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ» που θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, είτε τη σύσταση νέου ΦΟΔΣΑ του άρθρου 1 του παρόντος, ή συμμετέχουν στους υφιστάμενους ΦΟΔΣΑ, για τους οποίους πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. γ του παρόντος άρθρου.
Οι «Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ» τροποποιούν το Καταστατικό τους σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δήμων της προηγούμενης παραγράφου και λαμβάνουν τις απαιτούμενες αποφάσεις ώστε να λειτουργήσουν είτε ως ΦΟΔΣΑ της παρ. 3 του άρθρου 1 είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της παρ. 5 του άρθρου 1.
γ) Οι σύνδεσμοι που είχαν συσταθεί πριν το έτος 2013 ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και ασκούσαν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, χωρίς να έχουν συγχωνευθεί κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 στους «Περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ» του άρθρου 13 του ιδίου ν. 4071/2012, δύνανται να τροποποιήσουν το Καταστατικό τους και να λάβουν τις απαιτούμενες αποφάσεις ώστε να λειτουργήσουν ως ΦΟΔΣΑ του άρθρου 1. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της περ. α της παρ. 3 λαμβάνεται από τα δημοτικά συμβούλια των ΟΤΑ που αντιστοιχούν στο 70% κατ΄ελάχιστο του πληθυσμού των ΟΤΑ που συμμετέχουν στους ΦΟΔΣΑ αυτούς. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 1, καθώς και η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου, οι εν λόγω ΦΟΔΣΑ συγχωνεύονται στον όμορο ΦΟΔΣΑ της οικείας Περιφέρειας που πληροί τις προϋποθέσεις αυτές.
Στην περίπτωση αυτή, ο ΦΟΔΣΑ που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 καθίσταται καθολικός διάδοχος των μηχανημάτων και του εν γένει εξοπλισμού των προς συγχώνευση ΦΟΔΣΑ, μετά από διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών τους στοιχείων.
Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των προς συγχώνευση ΦΟΔΣΑ με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρεται αυτοδικαίως στον ΦΟΔΣΑ που προκύπτει από τη συγχώνευση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του ΟΕΥ, που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, κατά κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ ειδικότητα. Στην περίπτωση που στον οικείο ΟΕΥ δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δημιουργούνται με τροποποίησή του εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι προβλεπόμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν, με οποιοδήποτε τρόπο. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το προσωπικό διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την κατάταξη του στον ΦΟΔΣΑ, η δε προηγούμενη απασχόλησή του αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία με κάθε έννομη συνέπεια.
Σε περίπτωση συγχώνευσης ΦΟΔΣΑ με τη μορφή νπδδ σε ΑΕ, το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό μεταφέρεται, με τις θέσεις που κατέχει, στο φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση και διέπεται ως προς τα δικαιώματα και τις υπηρεσιακές μεταβολές του από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του. Το μεταφερόμενο προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του.
Η προϋπηρεσία του στους υπό συγχώνευση φορείς αναγνωρίζεται, για κάθε συνέπεια.
Προκηρυσσόμενες θέσεις των ΦΟΔΣΑ που συγχωνεύονται μεταφέρονται στον φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση, που συνεχίζει τη διαδικασία πρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το προσωπικό των προς συγχώνευση ΦΟΔΣΑ με τη μορφή Α.Ε., κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού, που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα. Στην περίπτωση που στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικό δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δημιουργούνται με τροποποίησή του εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο».
δ) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των ΦΟΔΣΑ ορίζεται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, η δε εκλογή των μελών τους από τα δημοτικά συμβούλια των οικείων Δήμων λαμβάνει χώρα εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ε) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην εφαρμογή αυτής της
παραγράφου.
2. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 1 του παρόντος, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποστέλλει αιτιολογημένη έκθεση στους Δήμους της οικείας Περιφέρειας που δεν έχουν συμμορφωθεί με υποδείξεις προς εφαρμογή του άρθρου 1.
β. Η παράλειψη της υποχρέωσης συμμόρφωσης στις ανωτέρω υποδείξεις εντός ενός μηνός από την αποστολή της ανωτέρω αιτιολογημένης έκθεσης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου κατά την έννοια των άρθρων 233 επ. του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Κάθε Δήμος που είναι μέλος σε «Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ» του άρθρου 13 του ν. 4071/2012 ή σε σύνδεσμο, που σύμφωνα με την προϋφιστάμενη νομοθεσία είχε συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή σε ανώνυμη εταιρεία ή άλλη επιχείρηση και νπδδ των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τομέα που ασκούσε αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, και δε συμμορφώνεται με την παρ. 1 του παρόντος εντός ενός μηνός από την αποστολή της ανωτέρω αιτιολογημένης έκθεσης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βαρύνεται με ημερήσιο πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Συντονιστή και εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την επιβολή και την είσπραξη του προστίμου του προηγουμένου εδαφίου.
O Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης α) εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη για το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας, εντάσσει το σύνολο των ΟΤΑ α’ βαθμού ή των ΦΟΔΣΑ στο ΦΟΔΣΑ που συστάθηκε δυνάμει του 13 ν.4071/2012 και β) εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη για έναν ή περισσότερους Δήμους της οικείας Περιφέρειας, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντάσσει με αιτιολογημένη απόφασή του τον Δήμο ή τους Δήμους αυτούς, σε συσταθέντα ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ. Για την ένταξη του ΟΤΑ α’ βαθμού σε ΦΟΔΣΑ που έχει τη μορφή ν.π.δ.δ. εκδίδεται από τον Συντονιστή πράξη ένταξης που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Για την ένταξη σε ΦΟΔΣΑ που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, η τελευταία προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη σε αυτή των ΟΤΑ α’ βαθμού σε συμμόρφωση με την απόφαση του Συντονιστή.
3. Η λειτουργία των ειδικών διαβαθμιδικών συνδέσμων δήμων και περιφερειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 105 και 211 του ν.3852/2010 και οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί δυνάμει του ν. 3389/2005 και δυνάμει της παρ. 5, δεν θίγονται.
4. Σε περίπτωση που οι ΟΤΑ της Περιφέρειας δεν προβούν σε σύσταση ν.π.δ.δ. της παρ. 5 του άρθρου 1 εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 1, ο Συντονιστής εκδίδει πράξη σύστασης συνδέσμου με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και εντάσσει σε αυτό υποχρεωτικά το σύνολο των ΟΤΑ α’ βαθμού.
5. Εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, η κυριότητα των έργων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, των οποίων η χρηματοδότηση προήλθε από δημόσιους και κοινοτικούς πόρους, και των οποίων η αρμοδιότητα λειτουργίας ανήκε σε σύνδεσμο ή εταιρεία της περ. γ’ της παρ. 1 του παρόντος ή σε Δήμο ή σε άλλο ΝΠΔΔ, μεταβιβάζεται υποχρεωτικά στο ΦΟΔΣΑ που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, τέλους ή φόρου μεταβίβασης.
Άρθρο 20 – Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις της παρ.1 και 5 του άρθρου 30 του ν.3536/2007, του άρθρου 17 του ν.4164/2013, των άρθρων 13 έως και 17 του ν.4071/2012, της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν 1650/1986 και των άρθρων 5 και 6 της ΚΥΑ 2527/2009.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με τις ρυθμίσεις του, καταργείται
Άρθρο 21 – Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.