1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών

ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρειες

Την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017, στις 12.00, θα πραγματοποιηθεί, μέσα στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ (στην είσοδο της Ανθέων 21, Άνω Πατήσια, ΑΘΗΝΆ, 210 2584680), μετά από 55 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Ανθοπαραγωγών, που οργανώνεται από τον Αγροτικό Ανθοπαραγωγικό Συνεταιρισμό Αθηνών.
Σε ανακοίνωση επισημαίνεται «Το συνέδριο στοχεύει να συγκεντρώσει στοιχεία από όσους μπορούν να συνεισφέρουν στον προσανατολισμό και τον απαραίτητο επανασχεδιασμό καλύτερης οργάνωσης της αγοράς για τα δρεπτά άνθη και τις πρασινάδες στην Ελλάδα και τις όμορες χώρες, τόσο στις τάσεις αγοράς, όσο και στην παραγωγή, αλλά και σε καινοτόμες προτάσεις και νέες δυνατότητες χρηματοδότησης, αλλά και να γνωρισθούν, στο τραπέζι της συζήτησης, όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τα δρεπτά άνθη και τις πρασινάδες, ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και για τους Έλληνες παραγωγούς πραγματικού πλούτου, τους ανθοπαραγωγούς.
Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τα δρεπτά άνθη και σέβονται την ανοιχτή αυτή πρόσκληση του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών, με προσέλευση από τις 11.30, και για να διευκολυνθεί η γραμματεία με προ-εγγραφή στο https://sicp.gr/elGR/forms/render-event-form/44B9BBC6-4F39-275E-28B6-0D5711AFF6B7, έχοντας πάντα κατά νου ότι το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο θα ολοκληρωθεί και θα δώσει βεβαιωτικά σε όσους το παρακολουθήσουν τουλάχιστον μέχρι 16.00.
Προσεγγίζοντας μερικά από τα προβλήματα της ελληνικής ανθοπαραγωγής μπορούμε να καταγράψουμε, όπως εντοπίστηκαν ήδη από το 2007 απ το ΥπΑΑΤ:
α) Η διακίνηση και η εμπορία ανθοκομικών προϊόντων στη χώρα παρουσιάζει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα και αδυναμίες, που έχουν καθοριστικές συνέπειες στην ανάπτυξη του κλάδου. Η έλλειψη σύγχρονα οργανωμένων αγορών είναι το κυριότερο πρόβλημα στον τομέα της εμπορίας µε συνέπεια το μεγάλο κόστος, τις υψηλές διαφορές τιμών μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, την απουσία εξαγωγών κλπ. Κύριο χαρακτηριστικό της εμπορίας είναι η ανεπάρκεια σύγχρονης οργάνωσης, η αδιαφάνεια και οι υποβαθμισμένες συνθήκες ανταγωνισμού.
β) Η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη στους ανθοκαλλιεργητές και η γεωργική έρευνα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Στα κέντρα παραγωγής δεν υφίσταται εξειδικευμένο προσωπικό, Γεωργικοί Σταθμοί, Ινστιτούτα και εργαστήρια για την υποστήριξη του κλάδου καθώς επίσης και σύγχρονος εξοπλισμός. Η έλλειψη οργανωμένης κρατικής τεχνικής υποστήριξης του κλάδου, αποτελεί ίσως έναν από τους σπουδαιότερους περιοριστικούς παράγοντες ανάπτυξης της ανθοκομίας στην Ελλάδα.
γ) Το κόστος θέρμανσης και ψύξης: Η δαπάνη καυσίμων αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο του κόστους παραγωγής. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων και της ενέργειας επηρεάζει αρνητικά την πορεία του κλάδου, τις αποδόσεις και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, µε πρόσθετο κόστος λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τώρα πλέον θέλει αντιπαγετική προστασία, αλλά και ψύξη-air-condition, στις πολύ θερμές ημέρες του καλοκαιριού, ενώ η μέση θερμοκρασία συνεχώς αυξάνει υποβαθμίζοντας την ποιότητα των υβριδίων.
δ) Αδυναμία επαρκούς χρηματοδότησης
ε) Κόστος εισροών: Σημαντική υπήρξε τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των εισροών (φάρμακα, λιπάσματα κλπ).
στ) Ο χαμηλός βαθμός επαγγελματικής κατάρτισης των ανθοκαλλιεργητών. Ο τοµέας χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, όχι µόνο σε θέματα παραγωγής αλλά και εμπορίας και το κυριότερο συνεταιριστικής οργάνωσης για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ανταγωνισμού. Οι ανθοκαλλιεργητές στη χώρα µας εργάζονται εμπειρικά.
ζ) Ο βραδύς ρυθμός εισαγωγής της νέας τεχνολογίας, ιδιαίτερα στις παλιές ανθοκομικές μονάδες. Η τεχνολογική υστέρηση των θερμοκηπίων, σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ εμφανής.
η) Ο μικρός βαθμός οργάνωσης των ανθοκομικών εκμεταλλεύσεων.