Χωρητικότητα Καταστημάτων Κράτησης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Πίνακα, στον οποίο αποτυπώνεται η ενεστώσα μέγιστη (πραγματική) χωρητικότητα, ανά κατηγορία κρατουμένων, αλλά και η από 2ης Μαΐου 2017 υπάρχουσα δύναμη (αριθμός) κρατουμένων των καταστημάτων κράτησης, έστειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σε ανακοίνωση υπογραμμίζεται «Περαιτέρω, σε ξεχωριστή στήλη, αποτυπώνεται η πληρότητα (αριθμός κρατουμένων και ποσοστό) των επιμέρους καταστημάτων. Ο πίνακας αυτός, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα τροφοδοτείται, κάθε 1η και 16η εκάστου μηνός, με τα εκάστοτε ισχύοντα δεδομένα, ως προς τον αριθμό των κρατουμένων αλλά και την τυχόν αύξηση των θέσεων στα καταστήματα. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι άμεσα δυνατό, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας (φυλακίσεις, μεταγωγές), να διακριβώνονται οι διαθέσιμες θέσεις και εν γένει η πληρότητα κάθε καταστήματος κράτησης, ανά κατηγορία κρατου-μένων και να ακολουθήσει η ορθή, στο μέτρο του δυνατού, κατανομή των κρατουμένων.
Ο επισυναπτόμενος πίνακας είναι προϊόν σύνθετης έρευνας με συγκεκριμένη μέθοδο (συλλογή, σύγκριση και επαλήθευση στοιχείων) και επικαιροποιημένα στοιχεία (από την εταιρία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και τα καταστήματα κράτησης). Για τον υπολογισμό της μέγιστης χωρητικότητας ελήφθησαν υπ΄όψιν, μεταξύ άλλων, τα ελάχιστα κριτήρια (4 τ.μ. ανά κρατούμενο σε κελί, 6 τ.μ. ανά πρώτο κρατούμενο, συν 4 τ.μ. για τον κάθε επόμενο κρατούμενο, σε θάλαμο, με τον θάλαμο να ορίζεται σε 15,9 τ.μ. και άνω) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και κάθε μορφής απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT / Inf [2015] 44).
Σημειώνεται ότι, η διάθεση του ελάχιστου – απαραίτητου, ανά κρατούμενο, χώρου, σε συνδυασμό με τις λοιπές συνθήκες κράτησης, την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των κρατουμένων αλλά και την ενίσχυση της σωφρονιστικής διοίκησης και την επιμόρφωση των προσωπικού, συνθέτουν ένα πλέγμα αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης που ανταποκρίνεται στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα (Λευκή Βίβλος, European Committee on Crime Problems, European Prison Rules, Recommendation No. R (99) 22 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον υπερπληθυσμό στις φυλακές). Η τήρηση των παραπάνω όρων, πλην των άλλων, θωρακίζει τη χώρα από τις επικρίσεις διεθνών οργανισμών αλλά και τις καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με ιδιαίτερες ηθικές και οικονομικές συνέπειες.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail