Χωρίς δόση η Ελλάδα

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

«Το Eurogroup καλεί τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν επειγόντως τις εκκρεμείς προγενέστερες δράσεις» αποφάσισαν τα μέλη τους και δίνει εντολή στο EWG να επιβεβαιώσει την πλήρη εφαρμογή τους προκειμένου να δοθεί η δόση των 6,7 δις. Ευρώ.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Eurogroup καλεί τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν επειγόντως τα προαπαιτούμενα που εκκρεμούν.
Η απόφαση είναι:
Το Eurogroup εκφράζει την ικανοποίησή της για την εφαρμογή σχεδόν όλων των συμφωνημένων προγενέστερων δράσεων για την τρίτη αναθεώρηση, μετά τη συμφωνία για το προσωπικό σχετικά με τη δέσμη μέτρων που υποβλήθηκε στο Eurogroup του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές αρχές έχουν εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2018, ο οποίος συμμορφώνεται με τον συμφωνηθέντα στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ.
Επιπλέον, η έκθεση συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δείχνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν υπερβεί τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί τα τελευταία τρία χρόνια (2015-2017). Οι ελληνικές αρχές συνέχισαν επίσης την ενίσχυση της είσπραξης των φόρων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων και βελτίωσαν τη δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώθηκε με περαιτέρω ενέργειες που αποσκοπούν στο άνοιγμα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, στη βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης των επενδύσεων, στην άρση κανονισμών που περιορίζουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων καθώς και στο άνοιγμα των ενεργειακών αγορών. Η πρόοδος στο πλαίσιο της υποστήριξης της επίλυσης του NPL επιτεύχθηκε με περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εξωδικαστικής προπόνησης και την έναρξη ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
Το Eurogroup επαναβεβαιώνει τη σημασία μιας φιλόδοξης συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης με ισχυρή κυριότητα από τις ελληνικές αρχές. Οι αρχές καλούνται να την ολοκληρώσουν σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα πολύ πριν από το τέλος του προγράμματος.
Το Eurogroup καλεί τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν επειγόντως τις εκκρεμείς προγενέστερες δράσεις. Το Eurogroup αναθέτει στην EWG την επαλήθευση της πλήρους εφαρμογής των εκκρεμών προγενέστερων δράσεων βάσει αξιολόγησης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό θα περιλαμβάνει αξιολόγηση για να επιβεβαιωθεί ότι εξασφαλίζεται συνεχής και απρόσκοπτη ροή ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και η ολοκλήρωση κυβερνητικών εκκρεμών δράσεων στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων.
Μετά την πλήρη εφαρμογή των προηγούμενων ενεργειών και με την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, τα όργανα διοίκησης του ESM αναμένεται να εγκρίνουν το συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας και να εγκρίνουν την εκταμίευση της τέταρτης δόσης του προγράμματος ESM. Η τέταρτη δόση του προγράμματος ESM ύψους 6,7 δισ. Ευρώ θα εκταμιευθεί στην Ελλάδα σε δύο εκταμιεύσεις, ξεκινώντας με μια πρώτη εκταμίευση το Φεβρουάριο ύψους 5,7 δισ. Ευρώ για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους, προκειμένου να επιτραπεί η περαιτέρω εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών και να υποστηριχθεί η κατασκευή -με την ταμειακή αποταμίευση του Ελληνικού Δημοσίου, για να στηρίξει την επιστροφή της Ελλάδας στην αγορά. Η μεταγενέστερη εκταμίευση για εκκαθάριση καθυστερήσεων μπορεί να εγκριθεί από την EWG την άνοιξη, με την επιφύλαξη θετικής αναφοράς από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την εκκαθάριση των καθαρών καθυστερήσεων χρησιμοποιώντας επίσης ίδιους πόρους και επιβεβαίωση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι η απρόσκοπτη ροή ηλεκτρονικών δημοπρασιών συνεχίζεται.
Το Eurogroup θα στρέψει τώρα την προσοχή της στα τελικά στάδια του προγράμματος ESM, το οποίο αναμένεται να λήξει τον Αύγουστο του 2018. Το Eurogroup επιβεβαιώνει την έναρξη του τεχνικού έργου της EWG σχετικά με τον μηχανισμό προσαρμογής στην ανάπτυξη, εάν χρειαστεί, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με τη συμφωνία του Eurogroup της 15ης Ιουνίου 2017. Το Eurogroup καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το ΔΝΤ να λάβουν υπόψη την ολιστική ελληνική στρατηγική ανάπτυξης κατά την ενημέρωση του DSA.