Χρηματοδότηση τρομοκρατίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Στις 14 Μαΐου 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία για την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η οδηγία προβλέπει την παύση της χρηματοδότησης εγκληματικών πράξεων χωρίς να παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. Η τροποποιητική οδηγία 2015/849 αποτελεί μέρος ενός σχεδίου δράσης που ξεκίνησε μετά από μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη το 2016.
«Αυτοί οι νέοι κανόνες ανταποκρίνονται στην ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια στην Ευρώπη με την περαιτέρω εξάλειψη των μέσων που διαθέτουν οι τρομοκράτες», δήλωσε ο κ. Vladislav Goranov, υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, ο οποίος σήμερα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου. «Θα μας επιτρέψουν να διακόψουμε τα εγκληματικά δίκτυα χωρίς να διακυβεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις οικονομικές ελευθερίες».
Η οδηγία εγκρίθηκε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, χωρίς συζήτηση. Αυτό ακολουθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επετεύχθη τον Δεκέμβριο του 2017. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το συμφωνηθέν κείμενο στις 19 Απριλίου 2018.
Οι κύριες αλλαγές στην οδηγία 2015/849 περιλαμβάνουν:
• διευρύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία, βελτιώνοντας τη διαφάνεια όσον αφορά την κυριότητα των εταιρειών και των καταπιστεύσεων
• αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με προπληρωμένες κάρτες και εικονικά νομίσματα.
• συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών
• βελτιωμένους ελέγχους στις συναλλαγές που αφορούν τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail