Χρηματοδότηση κοινωνικού έργου ΟΤΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε η καταβολή ποσού συνολικού ύψους 838.094,74 ευρώ σε ΟΤΑ της χώρας για τη μισθοδοσία του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των «Κέντρων Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων», των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» και των «Κέντρων Διημέρευσης Ημερησίας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες», κατά την περίοδο 1 Ιουλίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».
Η απόδοση του εν λόγω ποσού από τους ΚΑΠ, έτους 2017, σε ΟΤΑ της χώρας, εγκρίθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων και Κέντρα Στήριξης Ρομά και ευπαθών Ομάδων», υπηρεσίες οι οποίες συνεχίζουν να παρέχονται από τους Φορείς των ΟΤΑ που υλοποιούν τις ως άνω Πράξεις.