Τροπολογία θαλάσσιας μεταφοράς σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Θαλάσσια Μεταφορά Σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων» και προστίθεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (ΕΕL 106/24.4.2015)».
Η διάταξη αποσαφηνίζει ότι επιτρέπεται η θαλάσσια μεταφορά των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων με τακτικά δρομολόγια επιβατηγών πλοίων στις εξής περιπτώσεις:
α) εφόσον το προβλέπει το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
β) όταν γίνεται προς τον σκοπό της άμεσης παύσης της λειτουργίας Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).
γ) όταν προβλέπεται στο Σχέδιο Δράσης που εκδίδει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Πρόκειται για ρυθμίσεις  για την άμεση παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ, αλλά και την αποτροπή δημιουργίας νέων, ιδίως σε νησιωτικές Περιφέρειες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail