Τεχνικά μέτρα στην αλιεία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Οι πρεσβευτές των κρατών μελών της ΕΕ ενέκριναν τη συμφωνία που επετεύχθη στις 13 Φεβρουαρίου 2019 μεταξύ της Προεδρίας και των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με νέους κανόνες για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων . Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν προδιαγραφές για αλιευτικά εργαλεία και μεγέθη ματιών, κλειστές περιοχές και εποχές και μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα και το περιβάλλον.

Αυτή η συμφωνία για απλούστερα και καλύτερα τεχνικά μέτρα αποτελεί ορόσημο στην εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και στη βιωσιμότητα των θαλασσών μας. Αυτοί οι κανόνες θα διευκολύνουν τη ζωή των αλιέων και θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη και τον αλιευτικό τομέα να έχουν μεγαλύτερη σημασία στη λήψη αποφάσεων για το τι είναι κατάλληλο για τις διάφορες θαλάσσιες λεκάνες και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Petre Daea, Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου

Ο κανονισμός για τα τεχνικά μέτρα θα κάνει την ΕΕ ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων και των στόχων που καθορίζονται στη μεταρρυθμισμένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική ( ΚΑΠ ), όπως η μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και των αλιευμάτων ευαίσθητων ειδών. Συγκεκριμένα, οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στη μείωση, στο μέτρο του δυνατού, του αριθμού των ιχθύων που έχουν αλιευθεί και θα ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στους θαλάσσιους βυθούς .

Σύμφωνα με την ΚΑλΠ, οι νέοι κανόνες θεσπίζουν ένα πλαίσιο για την περιφερειοποίηση των τεχνικών μέτρων. Το κάνουν αυτό μέσω μιας προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή, με την οποία τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία στα τοπικά γνωμοδοτικά συμβούλια , θα μπορούν να υποβάλλουν κοινές συστάσεις για ζητήματα ζωτικής σημασίας. Αυτές οι κοινές συστάσεις θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή για την έγκριση παράγωγου δικαίου.

Η περιφερειοποίηση θα συμβάλει στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, οι περιφερειακές ομάδες κρατών μελών θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πρόσθετα μέτρα άμβλυνσηςστις κοινές συστάσεις τους για τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα. Παρομοίως, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους άλλα μέσα, όπως κλείσιμο σε πραγματικό χρόνο και περιορισμούς στην κατασκευή και λειτουργία ορισμένων αλιευτικών εργαλείων , για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος υπό ορισμένες συνθήκες.

Θα δημιουργηθεί επίσης ένας κατάλογος απαγορευμένων ειδών που δεν θα μπορούν να αλιεύουν οι αλιείς.

Η αλιεία ηλεκτρικού παλμού θα απαγορευθεί μετά τις 30 Ιουνίου 2021 . Δεν προβλέπεται ωστόσο περίοδος σταδιακής κατάργησης , κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα χορηγηθούν νέες άδειες, προκειμένου να επιτραπεί στη βιομηχανία να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.

Η επιστημονική έρευνα θα συνεχιστεί παρόλο που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με αυστηρές προϋποθέσεις. Για να μην κλείσει η πόρτα στην καινοτομία στον τομέα, ο κανονισμός περιλαμβάνει την απαίτηση μιας μελλοντικής έκθεσης της Επιτροπής που θα περιλαμβάνει τις συμβουλές του ICES – το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας – σχετικά με τον αντίκτυπο καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων στα θαλάσσια οικοσυστήματα, εκλεκτικότητα.

Το κείμενο θα υποβληθεί τώρα σε νομική και γλωσσική αναθεώρηση. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα κληθούν να εγκρίνουν το τελικό κείμενο αργότερα.

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν την επομένη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσα 2019).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail