Σύσταση Τμήματος Αντιμετώπισης Αδήλωτης Εργασίας

ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα τροπολογία κατατέθηκε την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 στο νομοσχέδιο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ συστήνεται Τμήμα Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.) και ορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του.
Ειδικότερα:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΑΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΈΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, για τη σύσταση Τμήματος Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας, στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.), όπως ισχύει και λειτουργεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενισχύεται το ενδιαφέρον της πολιτείας για την περαιτέρω έρευνα, πρόληψη, αντιμετώπιση και καταστολή της αδήλωτης εργασίας.
Η αδήλωτη εργασία, ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο με βαριές επιπτώσεις, είναι επιβραδυντικός και στρεβλωτικός παράγοντας της οικονομίας, που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των δημοσίων εσόδων, την αποδυνάμωση του ασφαλιστικού συστήματος, τη νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και την παραβίαση βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας με συλλογική προσπάθεια και συμμετοχική διαδικασία, σε συνθήκες διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, προτείνεται η εν λόγω ρύθμιση, με τις αρμοδιότητες του Τμήματος να κινούνται σε δύο βασικούς άξονες, αφενός στη διαβούλευση και στη μελέτη και αφετέρου στην εισήγηση και στην υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στοχευμένων μέτρων, κινήσεων και παρεμβάσεων για την πάταξη της αδήλωτης και της πλημμελώς δηλωμένης εργασίας. Επιπλέον, το συγκεκριμένο Τμήμα θα προσανατολίζεται στην έρευνα, την πρόληψη, τη μελέτη και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας των ελεγκτικών μηχανισμών.
Η σύσταση του Τμήματος στο ανώτατο όργανο (Α.Σ.Ε.) σηματοδοτεί τη συνεχή βούληση και την προσπάθεια ριζικής αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας.
Αθήνα, 24/4/2017
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ευτυχία Αχτσιόγλου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο…
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989 (Α’ 163) προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) Τμήμα για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας».
2. Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989, μετά την παράγραφο 7, προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:
«7Α. Το Τμήμα για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας απαρτίζεται από:
α) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση,
β) τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,
γ) έναν (1) υπάλληλο Επιθεωρητή Εργασίας, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με τον αναπληρωτή του,
δ) έναν (1) σύμβουλο / συνεργάτη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του,
ε) τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι υποδεικνύονται ανά ένας, με τους αναπληρωτές τους, από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.),
στ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι υποδεικνύονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).
Εισηγητής του Τμήματος ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Γραμματέας του Τμήματος ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στις συνεδριάσεις του Τμήματος μπορεί να παρίσταται ως παρατηρητής ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Μισθωτών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Στις συνεδριάσεις μπορούν να προσκαλούνται και να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
αα) εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας των Υπουργείων αυτών,
ββ) εμπειρογνώμονες ή ειδικοί επιστήμονες ή άλλοι ειδικοί πάνω στα θέματα που κάθε φορά εξετάζονται.
Ο πρόεδρος, τα μέλη, ο εισηγητής και ο γραμματέας του Τμήματος ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με διετή θητεία. Για τον ορισμό των μελών των υπό στοιχείων ε’ και στ’ αποστέλλεται πρόσκληση υπόδειξης εκπροσώπων προς τους αντίστοιχους φορείς.
Σε περίπτωση που δεν υποδειχθούν εντός (20) είκοσι ημερών από τη σχετική πρόσκληση, το Τμήμα συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή τους.
3. Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:
«Στην αρμοδιότητα του Τμήματος για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας ανήκει η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση στοχευμένων μέτρων για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και ιδίως για:
α) την αποτελεσματική εφαρμογή του Οδικού Χάρτη για την Αδήλωτη Εργασία 2017-2019 και των ειδικότερων δράσεων που σχετίζονται με αυτόν, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
β) την μελέτη ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών , την πρόληψη, την καταστολή της αδήλωτης, ανασφάλιστης, και πλημμελώς δηλωμένης εργασίας και εισφοροδιαφυγής,
γ) την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού και την αναβάθμιση του ρόλου, των μέσων και της αρμοδιότητας των ελεγκτικών μηχανισμών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου,
δ) τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων συναρμοδίων υπηρεσιών και υπουργείων για τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας,
ε) τη διασφάλιση μέσω της νομοθεσίας και των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων, της αποτελεσματικής συνεργασίας των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και των παραμετρικών αλλαγών σε ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας που συμβάλλουν στην αύξηση του φαινομένου της αδήλωτης ή και της μερικά δηλούμενης εργασίας,
στ) την ανταλλαγή στοιχείων, με συναρμόδιους φορείς, την αλληλοενημέρωση για επιμέρους υπηρεσιακά σχέδια, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεθόδων και εργαλείων ελέγχου, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των ελέγχων,
ζ) την αξιολόγηση των συστημάτων διοικητικών κυρώσεων και εν γένει ποινών, την εξέταση παράλληλων ή εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης και τη δημιουργία πλαισίου άμεσης και επιτόπιας επιβολής κυρώσεων στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων,
η) τη θέσπιση ειδικών αντικειμενικών τεκμηρίων για την αντιμετώπιση της μη δήλωσης ή της πλημμελούς δήλωσης προσωπικού σε κλάδους δραστηριότητας με υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας,
θ) τη στρατηγική και την αποτελεσματική εστίαση των ελέγχων, καθώς και τη συνεργασία για την κατάρτιση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων ελέγχων,
ι) την έγκαιρη και έγκυρη ανατροφοδότηση της πλατφόρμας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Τμήματος για την Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.