Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Ενέργειας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για τον φορέα που θα αναλάβει την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θα προηγηθεί ευρεία ανοικτή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς (αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, εμπειρογνώμονες, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις σε θέματα ενέργειας και κλίματος, εκπρόσωποι εργαζομένων), είτε στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Επιτροπής, είτε σε ειδικές ημερίδες.
Η οργανωτική δομή της Επιτροπής διαμορφώθηκε με γνώμονα τις προτεραιότητες του ενεργειακού σχεδιασμού και του μετασχηματισμού του ενεργειακού μείγματος. Στο έργο της θα υποστηριχθεί από δύο ομάδες εργασίες, για την Επεξεργασία Μέτρων, Πολιτικών και Μοντέλων, καθώς και για την Ανάλυση, Μελετών και Αξιολόγηση Επιπτώσεων. Θα δημιουργηθούν, επίσης, έξι τεχνικές υπο-ομάδες εργασίας, για τη συλλογή δεδομένων, ανάπτυξη και επεξεργασία των σχετικών ενοτήτων του ΕΣΕΚ:
– Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου
– Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
– Ενεργειακή Απόδοση
– Ενεργειακή Ασφάλεια
– Αγορά Ενέργειας
– Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα
Το έργο των παραπάνω θα συντονίζει πενταμελή Γραμματεία Διακυβέρνησης, αρμόδια για την παρακολούθηση της πορείας εκπόνησης του ΕΣΕΚ. Υπογραμμίζεται ότι τόσο η συμμετοχή στην Επιτροπή όσο και στις ομάδες και υπο-ομάδες εργασίας δεν συνδέεται με χρηματική αμοιβή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail