Συνεργασία Πάρκου Τρίτση – Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο την μετατροπή του Πάρκου Τρίτση σε ένα ολοκληρωμένο Μητροπολιτικό Πάρκο, υπέγραψαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο (πρόκειται για τα δυο ΑΕΙ που εκπροσωπύνται στον Φορέα Διαχείρισης), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία και Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης.
Όπως αναφέρεται και στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στόχος είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συντονίσουν τις δράσεις τους σε ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των χώρων πρασίνου του Λεκανοπεδίου των Αθηνών και της βιοποικιλότητας της Αττικής.
Οι φορείς θα συνεργασθούν πολυ-επίπεδα, με μια σειρά δράσεων (καταγραφή, παρακολούθηση, αξιολόγηση ειδών στο Πάρκο Τρίτση, εκπαιδευτικά προγράμματα, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό πληροφόρησης, διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, παρακολούθηση κλιματικής αλλαγής στην Αττική, ανάπτυξη βοτανικού κήπου και φυτωρίου) που συμπλέκονται μεταξύ τους και εντέλει δημιουργούν ένα πραγματικά Μητροπολιτικό Πάρκο, υψηλών προδιαγραφών.
Ο τρόπος συνεργασίας
Ειδικότερα, οι παραπάνω επιστημονικοί φορείς (ΕΜΠ, Γεωπονικό, ΕΒΕ, Φορέας Διαχείρισης) θα συνεργασθούν προκειμένου:
– να καταγράψουν, να χαρτογραφήσουν και να αξιολογήσουν τη χλωρίδα του Πάρκου
– να αποτυπώσουν, να αξιολογήσουν τους φυσικούς, ημι-φυσικούς και τεχνητούς οικότοπους και οικοσυστήματα του Πάρκου και τις υπηρεσίες που παρέχουν
– να καταγράψουν και να παρακολουθήσουν τα ενδημικά και προστατευόμενα είδη
– να καταγράψουν τη δυναμική των πληθυσμών και τα πρότυπα κατανοής των ξενικών και εισβλητικών ειδών
– οι επιστημονικοί φορείς θα δημιουργήσουν βάση δεδομένων για την ποικιλότητα των φυτικών ειδών και τους τύπους οικοτόπων στους ορεινούς όγκους της Αττικής και θα παρακολουθήσουν την κλιματική αλλαγή με φυτικά είδη – δείκτες στους ορεινούς όγκους της Αττικής
– θα συμβάλλουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την προστασία και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής
– θα λειτουργήσουν Παρατηρητήριο Φύσης και Κλιματικής Αλλαγής εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου
– θα αναπτύξουν βοτανικό κήπο και φυτώριο διατήρησης ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας της Αττικής
– θα συνδιοργανώσουν επιστημονικές εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια
– θα συνεργασθούν στην επιμέλεια και έκδοση περιοδικού και εντύπων, ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων, ανακοινώσεων, μελετών, αρθρογραφίας επιστημονικού περιεχομένου για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, βιοποικιλότητας, αστικού πρασίνου κ.α.
– θα συνεργασθούν  για την ενοποίηση, επικαιροποίηση, καταγραφή και παρακολούθηση των καταλόγων προστατευτέων ειδών της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας
– θα συνεργασθούν για τη δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων, καταγραφής και παρακολούθησης της περιβαλλοντικής κακοποίησης της Αττικής.
Ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας χωρίς προσκόμματα
Προκειμένου να επιτευχθούν  τα παραπάνω, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Ιωάννης Πολύζος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας Παναγιώτης Δημόπουλος δεσμεύονται ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς:
– θα παράσχουν αμοιβαία κάθε αναγκαία πληροφόρηση, γνώση και στοιχείο και κάθε αναγκαία διευκόλυνση, τεχνικό ή άλλο μέσο διαθέτουν
– θα συγκροτούν από κοινού επιτροπές ή ομάδες εργασίας και θα συμμετέχουν σε αυτές
– θα καταρτίζουν, υπογράφουν και υλοποιούν κάθε είδους σύμβαση ειδικού σκοπού και περιεχομένου μεταξύ τους ή με τρίτους.