Συνεργασία ΚΕΔΕ – Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Η προώθηση στενής συνεργασίας και η ανάπτυξη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών μεταξύ της ΚΕΔΕ και της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης  Μ. Παπασπύρου συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε μαζί της σήμερα ο Γ. Πατούλης. Ως πρώτο βήμα συμφωνήθηκε η κατάρτιση «Συμφώνου Συνεργασίας» μεταξύ των δύο πλευρών προκειμένου να επιλυθούν μια σειρά από ζητήματα.
Οι δύο πλευρές διατύπωσαν την πρόθεση και τη διάθεση να συνεργαστούν  προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα κακοδιοίκησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγχρόνως να προστατευθούν οι αιρετοί, οι οποίοι ενώ αρχικά διώκονται στη συνέχεια διαπιστώνεται η αθωότητα τους.
Όπως υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Γ. Πατούλης, η ΚΕΔΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και θα συνεργαστεί με τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να επιτευχθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς και η προστασία της Αυτοδιοίκησης από φαινόμενα στοχοποίησης.
Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μ. Παπασπύρου, συμφώνησε να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία με τη ΚΕΔΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή θα οργανωθεί από κοινού ειδική ημερίδα με τη συμμετοχή όλων των Ελεγκτικών Σωμάτων προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαδικασίες ελέγχου καθώς και για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έθεσε υπόψη της Γενικής Επιθεωρήτριας τα παρακάτω ζητήματα:
1. Έλεγχοι από μη αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ο Έλεγχος των χρηματικών ενταλμάτων αν και γίνεται από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς είναι αρμοδιότητά τους η άσκηση του προληπτικού ελέγχου, συχνά διαπιστώνεται να γίνονται τέτοιου είδους έλεγχοι και από μη αρμόδια ελεγκτικά όργανα (όπως είναι οι επιθεωρητές- ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης). Με τον τρόπο αυτό τίθεται σε αμφισβήτηση η νομιμότητα κρίσεων του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με συνέπεια να δημιουργούνται κολλήματα και καθυστερήσεις.
Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο ο έλεγχος των Επιθεωρητών να αφορά μόνον ποινικές παραβάσεις που σχετίζονται με ζητήματα πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης κλπ. που διαπιστώνονται κατά την σύνταξη των διοικητικών πράξεων που συνοδεύουν τα εντάλματα.
2. Παρεμβάσεις Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντίστοιχες παρεμβάσεις διαπιστώνονται και σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Επιθεωρητές προβαίνουν σε ελέγχους παρά το γεγονός ότι προηγουμένως οι αποφάσεις-πράξεις των αιρετών μονομελών και συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ έχουν εγκριθεί ως νόμιμες στα πλαίσια του Διοικητικού Ελέγχου νομιμότητας, από τον ασκούντα καθήκοντα ελεγκτή νομιμότητας δηλαδή από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Επιτροπής του άρθρου 152 ΔΚΚ. Σύμφωνα με αυτό το δεδομένο εκφράζεται η θέση από τη ΚΕΔΕ ότι εφόσον οι πράξεις των οργάνων των ΟΤΑ εγκριθούν από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εν συνεχεία σε δεύτερο ενδοδιοικητικό έλεγχο από την Επιτροπή του άρθρ. 152, δεν είναι δυνατόν το Σώμα των Ελεγκτών να αμφισβητεί το κύρος και τη νομιμότητα των ανωτέρω θεσμικών οργάνων.
3. Μη δημοσιοποίηση Εκθέσεων Επιθεωρητών Ελεγκτών. Συχνά διαπιστώνεται το φαινόμενο, εκθέσεις του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών να δημοσιοποιούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι περιέχουν προσωπικά δεδομένα με αποτέλεσμα να διαπομπεύονται αιρετοί και υπάλληλοι οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις απαλλάσσονται είτε πειθαρχικά είτε ποινικά.
4. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την παρακολούθησης της έκβαση υποθέσεων σε επίπεδο πειθαρχικών οργάνων και δικαστηρίων. Η καταγραφή υποθέσεων στις ετήσιες εκθέσεις των Ελεγκτικών Σωμάτων περιέχει συχνά λανθασμένα στατιστικά στοιχεία καθώς συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί αθωωτικές αποφάσεις. Για το λόγο αυτό η ΚΕΔΕ ζητεί να αναπτυχθεί μια βάση δεδομένων στην οποία θα μπορούν να καταγράφονται οι αθωωτικές αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων και των δικαστηρίων. Με τον τρόπο αυτό θα φαίνεται πόσες από τις εκθέσεις ελέγχου έχουν γίνει αποδεκτές απ’ τα Δικαστήρια και έχουν καταδικασθεί οι ελεγχόμενοι και σε ποίες περιπτώσεις υπήρξαν αθωωτικές αποφάσεις των εκκρεμών πειθαρχικών και δικαστικών οργάνων.