Συνεργασία Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά-Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Β.Ε.Π., στις 16 Απριλίου 2018, με στόχο τη στήριξη και προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, τη στήριξη της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και την αξιοποίηση καινοτομικών λύσεων και την ενδυνάμωση και στήριξη του καινοτομικού δυναμικού των επιχειρήσεων αυτών.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, θα δοθεί έμφαση σε υπηρεσίες, όπως:
• Υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τη σύνταξη και προ-αξιολόγηση προτάσεων σχετικά με χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε., για τα οποία  το ΕΚΤ  αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής (Horizon 2020, COSME)  για επιλεγμένες επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
• Διάγνωση και συγκριτική αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων καινοτομίας για επιλεγμένες επιχειρήσεις που πληρούν κριτήρια επιλεξιμότητας (μέσω εργαλείων όπως το IMPROVE, https://www.improve-innovation.eu/improve-assessment).
• Παροχή υπηρεσιών και εργαλείων για την περαιτέρω υποστήριξη αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στα πλαίσια του Δικτύου ΕΕΝ (INNO4AGRO,http://inno4agrifood.eu/).
• Παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικές, εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars, δικτύωση κλπ.) για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
• Υπηρεσίες διάγνωσης των αναγκών (First Company Visit, Business Review, Technology Audit) σε επιλεγμένες επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την καινοτομία και τις διεθνείς αγορές.
• Παροχή υπηρεσιών δικτύωσης στα μέλη του Επιμελητηρίου με επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό για πιθανές συνεργασίες.
• Δικτύωση του Οργανισμού με επιχειρηματικές ομάδες ή/και λοιπούς εμπλεκόμενους οργανισμούς στο Επιμελητήριο.
Επίσης θα διερευνηθούν δυνατότητες συνεργασίας σε διενέργειες ερευνών σε ενδεικτικά πεδία, όπως:
1. επιχειρηματικούς πληθυσμούς ενδιαφέροντος ΒΕΠ.
2. καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης τομέων της μεταποίησης, σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε δυναμικούς κλάδους/τομείς ενδιαφέροντος των φορέων (π.χ. ναυπηγοεπισκευή, αγροδιατροφή-τρόφιμα).
3. επιχειρήσεις μικρού μεγέθους που ήταν λήπτες δημόσιας χρηματοδότησης για την διερεύνηση της δημιουργηθείσας καινοτομίας.
4. μη-μορφοποιημένες, έως τώρα, συστάδες/πυκνώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή «αριστεύουν» (π.χ. εμπορικά, εξαγωγικά) σε συγκεκριμένα πεδία λαμβάνοντας υπόψη και τη γεωγραφική διάσταση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail