Συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Υγείας

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ

Τη συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, από τους υπουργούς Υγείας και Οικονομικών.

Σκοπός των ΤΟΜΥ είναι η αναβάθμιση και διεύρυνση του έργου που προσφέρουν οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΠΕΔΥ και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους.
Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) θα είναι δυνατόν να στεγάζονται σε δομές του ΠΕΔΥ και των αποκεντρωμένων μονάδων τους ή σε άλλα κτήρια του Δημοσίου ή των ΟΤΑ ή άλλων φορέων που παραχωρούνται για χρήση και, ελλείψει των ανωτέρω, σε κτήρια που μισθώνονται για το σκοπό αυτό.