Στοχοθεσία εργαζομένων Δήμων-Περιφερειών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Εγκύκλιο με την οποία προσδιορίζεται η εφαρμογή της στοχοθεσίας στους δήμους και τις περιφέρειες εξέδωσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, προκειμένου να καταστεί εφικτή η άμεση προώθηση των διαδικασιών για το έτος 2018 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 4369/2016.
Αρμόδιες Διευθύνσεις-Τμήματα για την προώθηση των σχετικών διαδικασιών είναι οι οργανικές μονάδες στις οποίες έχουν ανατεθεί οι σχετικές αρμοδιότητες, όπως προβλέπεται από τον οργανισμό έκαστου φορέα, άλλως οι Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα κυριότερα θέματα διαδικασίας, περιγράφονται τα εξής:
— Εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου κάθε έτους το ανώτατο όργανο κάθε φορέα γνωστοποιεί τους προτεινόμενους στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας για το επόμενο έτος.
— Εντός της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου, το ανώτατο όργανο διοίκησης, σε συνεργασία με τους ως άνω αναφερόμενους Προϊσταμένους, εκδίδει τη σχετική απόφαση.
— Βάσει των εισηγήσεων των Προϊσταμένων εκδίδεται από κάθε Γενικό Διευθυντή, εντός της πρώτης εβδομάδας του Δεκεμβρίου, απόφαση σχετικά με τους στόχους της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και κάθε Διεύθυνσης και Τμήματος του τομέα αρμοδιότητάς του.
— Εντός της δεύτερης εβδομάδας του Δεκεμβρίου κάθε έτους, ο προϊστάμενος Τμήματος παρουσιάζει στην Ολομέλεια των υπαλλήλων του Τμήματος, τους στόχους που έχουν αποφασιστεί κατά τα ανωτέρω και προτείνει, στο πλαίσιο της στοχοθεσίας αυτής, τους ατομικούς στόχους κάθε υπαλλήλου, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία και τον κλάδο του υπαλλήλου, τα πρόσθετα τυπικά του προσόντα, τις γνώσεις του, τη διοικητική εμπειρία και τις δεξιότητες που κατέχει σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο, καθώς και με τις ενέργειες και δράσεις που πρόκειται να αναλάβει.