Πώληση βιοντίζελ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βιοντίζελ θα προμηθεύεται από τα βενζινάδικα σύμφωνα με δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 και σχέδιο υπουργικής απόφασης, για την τροποποίηση του πλαισίου κατανομής και τη θεσμοθέτηση υποχρέωσης ανάμειξης της βιοαιθανόλης με τη βενζίνη.
Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 15Α, προτείνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατανομή η κατοχή Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων εταιρείας με μονάδα παραγωγής βιοντίζελ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 15Α, θεσπίζεται υποχρέωση ανάμιξης βενζίνης-βιοαιθανόλης, με αφετηρία το 2019.
Με το σχέδιο υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται η υπ’ αριθ. Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2017 ΚΥΑ «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 253), η οποία μέχρι σήμερα έχει τροποποιηθεί με τις Δ1/Α/οικ.4075/5.3.2014 (ΦΕΚ Β’ 586) και οικ.185546/27.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3534) όμοιες αποφάσεις και την παρ. 10 του άρθρου 23 του ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241), ώστε οι διατάξεις να περιλαμβάνονται σε ενιαίο κείμενο. Επιπλέον αλλαγές επί του υφιστάμενου πλαισίου αφορούν την κατανομή μόνο σε παραγωγούς βιοντίζελ, σύμφωνα και με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, και τη μεταβολή του ποσοστού της προς κατανομή ποσότητας και της ελεύθερης διαπραγμάτευσης.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.
Συγκεκριμένα το άρθρο 15Α του ν. 3054/2002 τροποποιείται ως εξής: 1. Αντικαθίσταται η παρ. 5 ως εξής: «5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατανομή είναι η κατοχή Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων εταιρείας με μονάδα παραγωγής βιοντίζελ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 2. Αντικαθίσταται η παρ. 10 ως εξής: «10. α) Από 1.1.2019 η βενζίνη που καταναλώνεται εγχώρια για χρήση στις μεταφορές οφείλει να αναμιγνύεται υποχρεωτικά με βιοαιθανόλη. Η ανάμειξη πραγματοποιείται είτε απευθείας με βιοαιθανόλη είτε με βιοαιθέρες που παράγονται από βιοαιθανόλη. Υπόχρεοι για την ανάμειξη βενζίνης με βιοαιθανόλη είναι: – οι κάτοχοι άδειας διύλισης, για τις ποσότητες βενζίνης που διαθέτουν προς εγχώρια κατανάλωση, και – οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, εφόσον αυτοί πραγματοποιούν εισαγωγές, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 3, βενζίνης που δεν πληροί τις απαιτήσεις ανάμειξης με βιοαιθανόλη της παρούσας παραγράφου και την οποία διαθέτουν προς εγχώρια κατανάλωση. Οι υπόχρεοι ανάμιξης παραλαμβάνουν τις απαιτούμενες ποσότητες βιοαιθανόλης από κατόχους άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων. Το σύνολο της ποσότητας της βιοαιθανόλης οφείλει να πληροί τα κριτήρια αειφορίας σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21 και 22 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄70) και των κατ΄εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών κανονιστικών αποφάσεων. β) Η συμμετοχή της βιοαιθανόλης επί του ενεργειακού περιεχομένου του μείγματος βενζίνης με βιοαιθανόλη ορίζεται σε 2,8% για το έτος 2019 και 3,3% για το έτος 2020. Μετά το έτος 2020, η συμμετοχή της βιοαιθανόλης επί του ενεργειακού περιεχομένου του μείγματος βενζίνης με βιοαιθανόλης δύναται να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης βιοαιθανόλης με βενζίνη όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Α.Χ.Σ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να καθορίζονται λοιπά θέματα σχετικά με τη διάθεση και κατανάλωση του μείγματος βενζίνης με βιοαιθανόλη καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. γ) Η παραγωγή, κατοχή, αποθήκευση, μετουσίωση και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως βιοαιθανόλη, γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) και ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281 Α΄).
Η αποθήκευση και διακίνηση της βιοαιθανόλης γίνεται σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό της παρ. 5β του άρθρου 6. δ) Στους υπόχρεους ανάμειξης, οι οποίοι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο και στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδοτηση αυτού, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή τους, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17.»
Ειδικότερα:
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/1513
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 για την τροποποίηση της Οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Με την εν λόγω Οδηγία προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις του υφιστάμενου πλαισίου για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και ειδικότερα:
– ο καθορισμός εθνικού υποστόχου για τα προηγμένα βιοκαύσιμα με στόχο την προώθησή τους.
– ο καθορισμός ορίου στις ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών από αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά που μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη των εθνικών στόχων, λόγω του φαινομένου της έμμεσης αλλαγής χρήσης γης (φαινόμενο ILUC) που οφείλεται στη χρήση πρώτων υλών που καλλιεργούνται σε αγροτική γη και διατάξεις για την αποτίμηση των συνεπειών του φαινομένου αυτού.
– τροποποίηση των απαιτήσεων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του σχετικού κριτηρίου αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών.
– νέο Παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων των οποίων η συμβολή θεωρείται διπλάσια για τον υπολογισμό του εθνικού στόχου.
– διατάξεις για την αποτροπή φαινομένων απάτης στην περίπτωση βιοκαυσίμων που συμβάλουν διπλάσια για τον υπολογισμό του εθνικού στόχου.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/652
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 που αφορά στον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την Οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, καθώς και για την ενσωμάτωση σχετικών διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513. Επιπλέον, τίθενται σε δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο υπουργικής απόφασης που αφορά στη μεθοδολογία υπολογισμού της έντασης εκπομπών αερίου.
Πιο συγκεκριμένα, με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από καύσιμα που διατίθενται σε οδικά οχήματα, μη οδικά κινητά μηχανήματα καθώς και από τον ηλεκτρισμό που διατίθεται σε οδικά οχήματα. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται για την υποβολή των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15Β του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄230/2002), οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία για τα προμηθευόμενα καύσιμα στις ανωτέρω χρήσεις και τις εκπομπές από τα καύσιμα αυτά.
Υπόχρεοι υποβολής των ετήσιων εκθέσεων είναι οι οικονομικοί φορείς που εκτελωνίζουν τα εν λόγω καύσιμα, τα οποία σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα της αγοράς είναι η βενζίνη, το ντίζελ κίνησης, το υγραέριο και το φυσικό αέριο. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι είναι οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, υγραερίου και οι κάτοχοι άδειας προμήθειας φυσικού αερίου ενώ αντίστοιχες υποχρεώσεις δύνανται να έχουν και οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές, οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας, οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες και κάθε άλλος προμηθευτής εφόσον εκτελωνίσει καύσιμα για κατανάλωση στις προαναφερθείσες χρήσεις.
Η μεθοδολογία εφαρμόζεται για τον έλεγχο της επίτευξης του υποχρεωτικού στόχου μείωσης των εκπομπών από τα προμηθευόμενα καύσιμα κατά 6%, σε σύγκριση με βασικό πρότυπο καυσίμου, για το έτος 2020, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 15Β. Ορισμένα καύσιμα, όπως το υγραέριο και το φυσικό αέριο, ικανοποιούν εξ ορισμού την υποχρέωση αυτή, σύμφωνα με τη μεθοδολογία.
Τέλος, προβλέπεται εξαίρεση από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εφόσον η προμηθευόμενη ποσότητα καυσίμων για το έτος αναφοράς είναι μικρότερη των 500 χιλιολίτρων καθώς και η δημιουργία ομάδων προμηθευτών για την απόδειξη της τήρησης των υποχρεώσεών τους.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου και ώρα 15:00.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail