Πρότυπα εταιρικά καταστατικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των Ομόρρυθμων Εταιρειών και των Ετερόρρυθμων Εταιρειών, δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα καταστατικά αυτά συμπληρώνονται από τους ιδρυτές βάσει οδηγιών που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι, II και III της απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου και το οποίο είτε χρησιμοποιείται στην Ηλεκτρονική Υπηρεσίας «Μιας Στάσης» (e-ΥΜΣ), είτε κατατίθεται στις κατά το νόμο οριζόμενες Υπηρεσίες Μίας Στάσης.
Τα πρότυπα καταστατικά ανά εταιρικό τύπο είναι τα εξής: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E., Ε.Ε.