Πρόσληψη μέλους ΕΛΙΔΕΚ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πρόσληψη για μία (1) θέση μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), στον τομέα των μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, ανακοινώνει το Ίδρυμα.
Οι υποψήφιοι ή οι προτεινόμενοι ως υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση και τα επισυναπτόμενα της στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info @ elidek.gr αναγράφοντας απαραίτητα στον τίτλο του μηνύματος «Υποβολή Υποψηφιότητας για το ΕΣ του ΕΛΙΔΕΚ». Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: α) συνοπτικό υπόμνημα, στο οποίο υποψήφιος παρουσιάζει συνοπτικά τους λόγους ενδιαφέροντός του για τη θέση μέλους του ΕΣ του ΕΛΙΔΕΚ, β) αναλυτικό βιογραφικό στο οποίο μεταξύ άλλων να αναγράφονται τα εξής: ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, website, σπουδές, υποτροφίες και βραβεία, εμπειρία και θέσεις στον ακαδημαϊκό – ερευνητικό τομέα (δημόσιο και ιδιωτικό, της ημεδαπής και της αλλοδαπής), συμμετοχή σε διεθνείς επιτροπές, διοικητικά συμβούλια, επαγγελματικούς οργανισμούς και αρμοδιότητες σε αυτά, γ) αναλυτικό πίνακα των επιστημονικών και λοιπών δημοσιεύσεων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των συμμετοχών σε συνέδρια.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στους δικτυακούς τόπους του Ελ.Ιδ.Ε.Κ. (http://www.elidek.gr/) της ΓΓΕΤ ( http :// www. gsrt. gr/), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ( www. minedu. gov.gr, erevna.minedu.gov.gr) και του Euraxess ( https :// euraxess. ec. europa. eu/).
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2017.