Πρόσληψη επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού

ΥΓΕΙΑ

Απεστάλησαν στην 4η Υ.ΠΕ, ο αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στον ακόλουθο κλάδο/ειδικότητα:
• ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από την αρμόδια Υ.ΠΕ. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ.23565/28.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.