Πρόληψη πλημμυρών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ). Στόχος της οδηγίας για τις πλημμύρες είναι η μείωση και η διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν οι πλημμύρες για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την οικονομική δραστηριότητα. Βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν καταρτίσει και δημοσιεύσει τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και να τα έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή έως τις 22 Μαρτίου 2016. Τον Απρίλιο του 2017 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις ελληνικές αρχές, επειδή δεν είχαν καταρτίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει τα αναγκαία 15 σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Δεδομένου ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει κοινοποιήσει αυτά τα σχέδια, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη.
Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Αν το εν λόγω κράτος μέλος δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail