Πρόληψη – καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών.
Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00.