Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «διαστημική επιστήμη, τεχνολογίες και εφαρμογές»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προσκαλούν εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων για το δεύτερο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications» (ΦΕΚ 1614/8-6-2016) που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) από τον Σεπτέμβριο 2017 έως τον Αύγουστο 2019.
Το Πρόγραμμα εξειδικεύεται στον επιστημονικό τομέα του Διαστήματος, που αναγνωρίζεται διεθνώς ως τομέας μεγάλου ενδιαφέροντος με πολλές εφαρμογές σε διαφορετικά πεδία, όπως ενδεικτικά τηλεπικοινωνίες, ασφάλεια, υγεία, άμυνα, κλίμα, αγροτικές καλλιέργειες, δασοκομία, διαχείριση κινδύνων, παρακολούθηση καταστροφών και διαχείριση φυσικών πόρων. Τα μαθήματα του δεύτερου κύκλου του προγράμματος θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2017. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Τα μαθήματα του Προγράμματος θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη. Τα μαθήματα του Προγράμματος παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στη διεύθυνση http://space.uop.gr/
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:
Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: Να είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου και Στρατιωτικών Σχολών. Σημειώνεται επίσης ότι μπορούν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο 2017. Σε αυτή την περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 1. γενικός βαθμός πτυχίου σε συνδυασμό με τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των σπουδών 2. βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο αριθμό των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε ο φοιτητής 3. επίδοση σε διπλωματική εργασία η οποία θα πρέπει να έχει οδηγήσει σε ανάπτυξη πρωτοτύπου συστήματος σε μορφή υλικού ή λογισμικού 4. ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου ιδιαίτερα αν τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά και συνέδρια και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα επιπλέον θα συνεκτιμηθούν τα ακόλουθα συμπληρωματικά κριτήρια: 1. κατοχή διδακτορικού ή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενα συναφή με το Πρόγραμμα 2. επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το Πρόγραμμα. Στο τελικό στάδιο επιλογής θα κληθούν σε συνέντευξη οι πρώτοι σε σειρά κατάταξης που θα προκύψουν από τη συνεκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων. Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Προγράμματος, το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το Πρόγραμμα. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από επιτροπή επιλογής που θα συγκροτηθεί από την Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή του Προγράμματος.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι:
Η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη Φόρμα Υποψηφίου για το Πρόγραμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://space.uop.gr/aquisition_form Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15 Μαϊου 2017. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για το στάδιο της συνέντευξης θα κληθούν να καταθέσουν επίσημα πιστοποιητικά ή/και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών κατά τη συνέντευξη. Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν αντίγραφο/-α πτυχίου/-ων και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου αριθμητικά και με ακρίβεια. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία. Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να καταθέσουν την τελική τους βαθμολογία κατά την εγγραφή τους στο πρώτο εξάμηνο του Προγράμματος. Η εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ δεν θα οριστικοποιείται πριν από την προσκόμιση του πτυχίου ή του πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών. Επιπλέον οι υποψήφιοι κατά το στάδιο της συνέντευξης θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με αυτήν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ότι αναλαμβάνουν το κόστος των σπουδών για όλη τη διάρκεια της φοίτησης τους.
Οι υποχρεώσεις των φοιτητών-δίδακτρα είναι:
Οι υποχρεώσεις των φοιτητών/-τριών περιγράφονται στον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος ο οποίος θα είναι διαθέσιμος από την ιστοσελίδα του Προγράμματος http://space.uop.gr/ Οι φοιτητές/-τριών θα καταβάλουν δίδακτρα ύψους 4.000 ευρώ σε τέσσερεις δόσεις των 1000 ευρώ κατά την έναρξη των τεσσάρων εξαμήνων του Προγράμματος. Θα εξεταστεί η δυνατότητα πλήρους απαλλαγής από τα δίδακτρα σε ειδικές περιπτώσεις με βάση κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια και μερικής απαλλαγής από τα δίδακτρα με βάση τις επιδόσεις στα μαθήματα του Προγράμματος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται για πληροφορίες την ιστοσελίδα του Προγράμματος, στη διεύθυνση: http://space.uop.gr/ Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 22100 Τρίπολη) υπόψη Γραμματείας Προγράμματος «Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science Technologies and Applications», τηλ. 2710372169/2710230000, e-mail: info@space.uop.gr Ο Διευθυντής του Προγράμματος Καθ. Κωνσταντίνος Μασσέλος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.