Πρόγραμμα θαλάσσιου περιβάλλοντος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εγκρίθηκαν τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144), κλείνει από πλευράς της χώρας μας μία ακόμα καθυστερημένη απόφαση που έπρεπε να είχε αναρτηθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του 2015, αποφάσισε ο Αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος.
Τα προγράμματα μέτρων για την καλή κατάσταση του θαλασσίου περιβάλλοντος καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του Ν.3983/2011, αφού προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση, όπου οι ενδιαφερόμενοι φορείς και το κοινό υπέβαλλαν απόψεις και παρατηρήσεις.
Τα προγράμματα μέτρων περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα του που συνοδεύει την Υπουργική Απόφαση και περιλαμβάνουν μέτρα για την επίτευξη ή διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων, βάσει των 11 χαρακτηριστικών της ποιοτικής περιγραφής για τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης που ορίζονται στο Παράρτημα 1 του ν. 3983/2011 και εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση 126635/2016 (Β΄ 3799).
Ειδικότερα τα προγράμματα μέτρων περιλαμβάνουν:
– Μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας
– Μέτρα για τα μη αυτόχθονα είδη
– Μέτρα για τα αλιεύματα εμπορικού ενδιαφέροντος
– Μέτρα για τα θαλάσσια τροφικά δίκτυα
– Μέτρα προστασίας από τον ευτροφισμό
– Μέτρα για την ακεραιότητα του θαλασσίου βυθού
– Μέτρα για τη διατήρηση των υδρογραφικών συνθηκών
– Μέτρα για τις συγκεντρώσεις ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον
– Μέτρα για τις ρυπογόνες ουσίες σε εδώδιμα αλιεύματα
– Μέτρα για τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων
– Μέτρα  για τον περιορισμό του υποθαλάσσιου θορύβου
Με την έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και τη γνωστοποίησή της στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ, στο πλαίσιο των οποίων είχε εκκινήσει διαδικασία καταγγελίας με κίνδυνο καταδίκης και επιβολής χρηματικού προστίμου.