Προσωρινή συμφωνία Βουλγαρίας-ΕΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στις 26 Μαρτίου 2018 η Βουλγαρική Προεδρία κατέληξε σε άτυπη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με έναν κανονισμό για την παρακολούθηση και την αναφορά των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα. Ο κανονισμός αυτός εντάσσεται στις γενικότερες προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές CO2 και αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Το προσωρινό κείμενο θα υποβληθεί προς έγκριση στους πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ. Αφού εγκριθεί, η νομοθεσία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ψήφιση και στο Συμβούλιο για οριστική έγκριση. Θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα.
Το νέο σύστημα παρακολούθησης και αναφοράς θα αποτελέσει τη βάση καθορισμού και επιβολής προτύπων όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου, είναι δε ο πρόδρομος μιας νέας νομοθετικής πρότασης που σκοπεύει να υποβάλει η Επιτροπή εντός του έτους.
Για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, υπάρχουν ήδη κανόνες. Ο κανονισμός για τον οποίο επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία αφορά τα νέα φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν. Για πρώτη φορά οι εκπομπές των βαρέων οχημάτων που είναι ταξινομημένα στην ΕΕ θα μετρώνται και θα παρακολουθούνται με τυποποιημένο τρόπο. Χάρη στον κανονισμό, θα δημιουργηθεί ένα κεντρικό μητρώο ΕΕ στο οποίο οι αρχές και οι κατασκευαστές θα καταχωρίζουν δεδομένα όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου. Για λόγους διαφάνειας και ευκολότερης σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων μοντέλων οχημάτων, το κοινό θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Οι μόνες εξαιρέσεις θα αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων και την εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού.