Προστασία Υδατορεμάτων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Οριοθέτηση και Προστασία των Υδατορεμάτων.
Ο νόμος αντιμετωπίζει το βασικό θέμα της προστασίας και της οριοθέτησης των υδατορεμάτων, ενώ με την ΚΥΑ, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές υδραυλικής μελέτης του Φακέλου Οριοθέτησης.
Η πολυπλοκότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στους παρακάτω λόγους:
– στην υδρολογική μεταβλητότητα των υδατορεμάτων και την ελλιπή διαχείριση των υδάτων τους: πλημμυρικές παροχές το χειμώνα, μειωμένη η μηδενική ροή το καλοκαίρι
– στην έλλειψη ενιαίας καταγραφής της θέσης και των χαρακτηριστικών τους
– στη πληθώρα και ασάφεια διάσπαρτων σχετικών νομοθετικών διατάξεων, που πολλές φορές αλληλο-επικαλύπτονται
– στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων για τον έλεγχο και τη προστασία τους
Σημειώνεται ότι στη νέα ΚΥΑ που έχει εκδοθεί από τις 16 Φεβρουαρίου 2017 υπάρχει μεταβατική πρόβλεψη για τους φακέλους οριοθέτησης που έχουν κατατεθεί προς έγκριση πριν την έκδοσή της, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση