Προσλήψεις υπουργείου Υγείας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες», 2.868 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και σε έλλειψη αυτών ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το αρθρ. 106 του Ν. 4461/2017. Περίληψη της ανωτέρω Προκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση, στο Υπουργείο Υγείας μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr) από την Τρίτη 8η Αυγούστου 2017 και ώρα 9η πρωινή και έως και την Παρασκευή 25η Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59 νυχτερινή.
Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης της οικείας προκήρυξης, η οποία θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
Οι υποψήφιοι μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως την τελική εξατομικευμένη φόρμα υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, στην εκάστοτε Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) στην οποία ανήκει η θέση επιλογής τους.  Για τους υποψηφίους που θα επιδιώξουν πολλαπλές θέσεις, η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνει άπαξ ανά Υ.Πε.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail