Προσλήψεις Υπουργείου Υγείας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ), απεστάλησαν οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στον ακόλουθο κλάδο/ειδικότητα:
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (κωδ. Κλάδου 302)
Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από την αρμόδια Υ.ΠΕ. σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.23565/28.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ.ΠΕ.
Στον παρακάτω Γενικό Πίνακα εμφανίζονται ανά Κατηγορία, Κλάδο/Ειδικότητα, Κωδικό Κλάδου και ΥΠΕ, οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων (αρχείο τύπου xls) κατά χρόνο ανεργίας και κατά χρόνο εμπειρίας, που έχουν εκδοθεί. Για να κατεβάσετε τον πίνακα κατάταξης που σας ενδιαφέρει, κάντε κλικ στο σύμβολο «√» στο αντίστοιχο κελί του Γενικού Πίνακα.

Γενικός Πίνακας