Προσλήψεις υπουργείου Δικαιοσύνης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Συγκεκριμένα:
A. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016 (Α΄147), έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Η Α.Ε.Π.Π. έχει ως έδρα τον Νομό Αττικής (κτίριο ΚΕΡΑΝΗ, Λεωφ. Θηβών 196-198).
Η Α.Ε.Π.Π. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύμφωνα με τον κανονισμό της.
Για να εξασφαλισθεί η άμεση λειτουργία της Α.Ε.Π.Π., κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, κρίνεται απαραίτητη η στελέχωσή της με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό.
Δεδομένης της δημοσιονομικής κατάστασης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει υιοθετήσει την αρχή να εξαντλεί σε κάθε περίπτωση τις δυνατότητες των ήδη διαθέσιμων υλικών και ανθρωπίνων πόρων του Ελληνικού Δημοσίου, πριν προβεί σε ενέργειες απόκτησης νέων, που αυξάνουν τόσο τη δαπάνη της ίδιας της Αρχής όσο και την συνολική δημόσια δαπάνη. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτίθεται να προβεί στη στελέχωση της Αρχής με αποσπάσεις προσωπικού τριετούς διάρκειας, όπως ορίζει το άρθρο 357 του ν. 4412/2016 (Α΄147).
Οι εν λόγω αποσπάσεις διενεργούνται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.
Για τις αποδοχές του προσωπικού που τοποθετείται με απόσπαση εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 4354/2015.
B. Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, κατά κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
1. Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Νομικών
2. Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
3. Δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Οικονομικών
4. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Πληροφορικής
5. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Στατιστικολόγου
6. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
7. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
8. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΥΕ Επιμελητών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 357 του ν. 4412/2016, στις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού επιλέγονται επιστήμονες με τριετή, τουλάχιστον, εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Η άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της Α.Ε.Π.Π. είναι ασυμβίβαστη και συνεπάγεται αναστολή της άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σχέσης εργασίας εκ μέρους της Α.Ε.Π.Π.
Η πλήρωση των θέσεων του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού γίνεται με απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101). Η πλήρωση των λοιπών θέσεων γίνεται με απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των φορέων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990.
Γ. Όσον αφορά στις ως άνω θέσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα προσόντα, ως εξής:
1. Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ/τος 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει και επιπλέον πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ιδίου Π.Δ/τος. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν:
• Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων
• Ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και διαδικτύου
Επίσης, θα συνεκτιμηθεί η γνώση περισσοτέρων της μίας ξένης γλώσσας.
Ειδικά για τη θέση των Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Πληροφορικής συνεκτιμάται επίσης η εμπειρία ή οι γνώσεις στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση:
• Μεγάλων έργων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• Συστημάτων αποθηκών δεδομένων (data warehouse) ή /και επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence)
• Συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών (management information system-MIS)
• Σχετικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ
Για τη θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Στατιστικολόγου, συνεκτιμώνται επίσης η εμπειρία ή γνώσεις:
• Στη στατιστική συμπερασματολογία (statistical inference)
• Στη χρήση πακέτων λογισμικού στατιστικής ανάλυσης
• Σε συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence)
2. Για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 27 του Π.Δ/τος 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει και επιπλέον πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ιδίου Π.Δ/τος. Επίσης, θα συνεκτιμηθούν:
• Το επίπεδο των σπουδών
• Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες ή/και η εξειδίκευση σε διοικητικές διαδικασίες, στη λογιστική ή σε θέματα προμηθειών του δημοσίου
• Η ικανότητα χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
• Η εμπειρία σε ηλεκτρονικές εφαρμογές πρωτοκόλλου, προσωπικού, μισθοδοσίας
• Η γνώση περισσοτέρων της μίας ξένης γλώσσας
3. Για τις θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ/τος 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει και επιπλέον πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ιδίου Π.Δ/τος. Επίσης, θα συνεκτιμηθούν:
• Το επίπεδο των σπουδών
• Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε οικονομικές υπηρεσίες ή/και η εξειδίκευση ιδίως στη λογιστική ή σε θέματα προμηθειών του δημοσίου, σε θέματα μισθοδοσίας και διενέργειας πληρωμών
• Η ικανότητα χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
• Η εμπειρία σε ηλεκτρονικές εφαρμογές μισθοδοσίας
• Η γνώση περισσοτέρων της μίας ξένης γλώσσας
4. Για τις θέσεις του κλάδου ΥΕ Επιμελητών, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει.
Δ. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για απόσπαση στις ανωτέρω θέσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας έως και τις 15 Μαΐου 2017 είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού
Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις, από όπου να προκύπτουν τα, κατά περίπτωση, προσόντα
4. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών της Υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν τα έτη υπηρεσίας, ο βαθμός τους στην ιεραρχία, καθώς και τυχόν ηθικές αμοιβές ή στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχει κάποιο από τα προβλεπόμενα κωλύματα ή ότι, αν ο υποψήφιος επιλεγεί, θα προβεί, αμέσως μετά την επιλογή του και πριν την απόσπασή του, στις απαιτούμενες ενέργειες προς άρση τυχόν κωλύματος (όσον αφορά το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.