Προσλήψεις Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών, προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας. Με την υπ’ αριθμό 2901.1/34736/2018/10-5-2018  Απόφαση – Προκήρυξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων, ως ακολούθως:
• Δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά
• Μία (01) κενή οργανική θέση Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης
• Μία (01) κενή οργανική θέση Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό   συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 16/5/2018 μέχρι και 30/5/2018. Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00΄- 14.00΄ στο τηλέφωνο 2131371185. Οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 16 Ιουλίου.
Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης, μετά των υποδειγμάτων αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (ΑΔΑ: 6ΞΗΥ4653ΠΩ-678) και   στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr (ενότητα: κατατάξεις – προσλήψεις).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail