Προσλήψεις ΕΥΑΘ ΑΕ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/31-3-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), υποβλήθηκαν συνολικά  4.023 αιτήσεις.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 4.665 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2.859
ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 177
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 470
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 341
ΔΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 41
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ) 284
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) 75
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ) 75
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 278
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 65