Προσλήψεις Ελεγκτών Ιατρών

ΥΓΕΙΑ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Ε/2016 (ΦΕΚ. 7/31.10.2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ελεγκτών Ιατρών και Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται,  οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:
• δύο (2) θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με γνωστικό αντικείμενο «Ελεγκτής Ιατρός ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής» [κωδικός θέσης: 10001].
• μία (1) θέση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρός ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής» [κωδικός θέσης: 10002].
Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας, όλοι όμως οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων (προσληπτέων και αποκλειομένων) μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ, (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).
Επισημαίνεται ότι και οι τρεις (3) παραπάνω θέσεις παραμένουν κενές λόγω έλλειψης υποψηφίων, συμφώνα  με τα οριζόμενα από την προκήρυξη τυπικά προσόντα πρόσληψης.