Προσλήψεις Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» Ν.Π.Ι.Δ., υποβλήθηκαν συνολικά 5.030 αιτήσεις.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
•        21       αιτήσεις για την κάλυψη 2 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
•        825     αιτήσεις για την κάλυψη 56 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
•        3.363  αιτήσεις για την κάλυψη 31 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
•        821     αιτήσεις για την κάλυψη 10 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 6.045 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ    21
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ    796
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ   29
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  89
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ      1034
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ       2573
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ    54
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ    628
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ      821