Προσλήψεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Οι Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2017-2018, καταρτίστηκαν, βάσει της οικείας πρόσκλησης (ΦΕΚ 1313/τ.Β΄/2017, 1314/τ.Β΄/2017  και 1315/τ.Β΄/2017). Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως κατωτέρω:
Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση:
(α) Προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, ανά κλάδο και ειδικότητα, και
(β) Προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Μουσικοί:
Προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών Μουσικών Σχολείων, ανά μουσικό όργανο.
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:
(α) Προσωρινοί Κύριοι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανά κλάδο και ειδικότητα, και
(β) Προσωρινοί Επικουρικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από 08/06/2017, ημέρα Πέμπτη, έως και 12/06/2017, ημέρα Δευτέρα, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.
Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά 2131319100:
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00
ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ
Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00
ή μέσω e-mail στο helpdesk@asep.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail