Προσλήψεις ανέργων εκτός ΑΣΕΠ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Την πρόσληψη ανέργων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, δήμους και περιφέρειες σε εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων που καταρτίζονται από το ΟΑΕΔ, με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ και με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και το ΠΔΕ, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις».
Συγκεκριμένα στην τροπολογία επισημαίνεται ότι εξαιρείται από τις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’, του ν.2190/1994 (διαδικασία πρόσληψης μέσω Α.Σ.Ε.Π. κ.λπ.) και το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων, που καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ.
Σκοπός της νέας διάταξης είναι σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας η ανάσχεση της ανεργίας και έτσι ως έκτακτο μέτρο, διευρύνεται η δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης στο δημόσιο τομέα σε ομάδες ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., με ομοειδή χαρακτηριστικά, όπως τον τομέα της προηγούμενης απασχόλησής τους, την επαγγελματική τους κατάρτιση, τους τίτλους σπουδών τους κ.ά. με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες ανέργων και στους μακροχρόνια ανέργους, καθόσον η διαρκής και επί μακρόν απομάκρυνσή τους από την εργασία μπορεί να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες στην πιθανότητα επαναπασχόλησής τους.
Σύμφωνα με την τροπολογία τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης εξελίσσονται σε σημαντικό εργαλείο ανάσχεσης της ανεργίας και ο σχεδιασμός όμοιων προγραμμάτων με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους για ομάδες ανέργων θα συμβάλει άμεσα και συνολικά προς τον ίδιο σκοπό.

Κείμενο Τροπολογίας