Προσκλήσεις υποβολής επενδυτικών προτάσεων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Δημοσιεύτηκαν δύο προσκλήσεις υποβολής επενδυτικών προτάσεων, επί ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, η με αρ. 1406/26-9-2017 Α.Γ.Γ.Α.Π.&Δ.Κ.Π. με Α.Δ.Α.: 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ, για ένταξη  στα μέτρα 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια» & 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» και η με αρ. 1403/26-9-2017 Α.Γ.Γ.Α.Π.&Δ.Κ.Π. με Α.Δ.Α.: 7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ, για ένταξη στο μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», του Ε.Π.ΑΛ.&Θ. 2014-2020.
Για το μέτρο 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια», υπάρχουν 4 κατηγορίες ενεργειών, που αφορούν, στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας και εργασίας, στα αλιευτικά σκάφη. Για το μέτρο 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής», υπάρχουν 6 κατηγορίες ενεργειών, που αφορούν, στην βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους, βελτίωση του συστήματος πρόωσης του, της ενεργειακής του απόδοσης και των συρόμενων αλιευτικών του εργαλείων. Το μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», στοχεύει στην διεύρυνση των αλιευτικών δραστηριοτήτων επί του σκάφους, την βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων και την ολοκληρωμένη διαχείριση τους.
Η χορηγούμενη δημόσια ενίσχυση, κυμαίνεται από 30% μέχρι 80-85%, επί του συνολικού «επιλέξιμου» κόστους κάθε επενδυτικής πρότασης, που θα ενταχθεί σε ένα από τα παραπάνω μέτρα, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης των πράξεων, το είδος και το μέγεθος του φορέα υλοποίησης.
Οι επιλέξιμες δαπάνες για το μέτρο 3.1.8, αφορούν σε αγορά σωσιβίων λεμβών με μηχανισμούς απελευθέρωσης, σωσιβίων, ραδιοσημαντήρων εντοπισμού, φωτοβολίδων, συσκευών πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, βαλβίδες διακοπής στις δεξαμενές καυσίμων, εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας, στεγανές καταπακτές και θύρες, προστατευτικά μηχανημάτων, διάδρομοι και κλίμακες αποεπιβίβασης, φωτισμοί κινδύνου, κάμερες ασφαλείας κ.α. για την βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων, πάνω στα αλιευτικά σκάφη.
Επίσης επιδοτείται η αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών, ιατροφαρμακευτικού υλικού και συσκευών έκτακτης ανάγκης, η εγκατάσταση τουαλέτας και συσκευών καθαρισμού, πλύσης, παροχής πόσιμου νερού, μαγειρείων κ.α. για την βελτίωση των συνθηκών υγείας και υγιεινής, επί των αλιευτικών σκαφών.
Τέλος, η αγορά και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων και υπόστεγων επί του καταστρώματος, εκσυγχρονισμός θαλάμου επιβατών, αντιολισθητικές βαφές και ποδοτάπητες από καουτσούκ, μονώσεις, εξαερισμοί, ενδύματα εργασίας, γάντια, κράνοι, μπότες, σήματα έκτακτης ανάγκης και σήματα ασφαλείας, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στα αλιευτικά σκάφη, χωρίς να αυξάνονται οι αλιευτικές τους ικανότητες ή δυνατότητες.
Οι επιλέξιμες δαπάνες για το μέτρο 4.1.20 αφορούν, στην βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους, με μηχανισμούς σταθερότητας όπως, σταθμίδες υδροσυλλέκτη, βολβοειδής πλώρες, χρήση μη τοξικών απορρυπαντικών όπως η επικάλυψη χαλκού, για μείωση της τριβής, τον μηχανισμό κίνησης πηδαλίου, την βελτίωση του συστήματος πρόωσης του με, ενεργειακά αποδοτικές προπέλες, συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων αξόνων, τους καταλύτες, ενεργειακά αποδοτικές γεννήτριες, στοιχεία πρόωσης με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως ιστία, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, μετατροπές κινητήρων για χρήση βιοκαυσίμων, δείκτες παρακολούθησης και οικονομίας καυσίμων, αλλαγές από συρόμενα εργαλεία σε εναλλακτικά εργαλεία, τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία, εξοπλισμός παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων, βελτίωση των συστημάτων ψύξης, κατάψυξης ή μόνωσης για αλιευτικά σκάφη κάτω των 18 μέτρων, δαπάνες ανάκτησης και ανακύκλωσης της θερμότητας εντός του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, μελέτες για την συμβολή των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους, στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.
Οι επιλέξιμες δαπάνες για το μέτρο 3.1.22, αφορούν σε, κατασκευή – επέκταση – εκσυγχρονισμό ψυκτικών – αποθηκευτικών χώρων και εξοπλισμού τους, εγκατάσταση καινούργιου ή εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού – εργαστηριακού εξοπλισμού, εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας – πιστοποίηση προϊόντων – περιβαλλοντικής διαχείρισης, προμήθεια λογισμικού και αναβαθμίσεις, εξοπλισμό επεξεργασίας – μεταποίησης υπολειμμάτων προϊόντων αλιείας και απορριπτόμενων αλιευμάτων, εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων, μελέτες και αμοιβές συμβούλων, ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας – ενημέρωσης του καταναλωτή – προώθησης νέων προϊόντων και εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.
Ο ελάχιστος προτεινόμενος προϋπολογισμός πρέπει να είναι πάνω από 2.000,00 ευρώ,  με μέγιστη διάρκεια υλοποίησης, από την απόφαση ένταξης, 18 μήνες, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης, μέχρι 24 μήνες και δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τις 23/10/2015 (ημερομηνία έγκρισης του Ε.Π.Αλ.&Θ. 2014-2020), εφόσον διαπιστώνεται η εξόφληση τους μέσω Τραπέζης ή με επιταγές μη μεταβιβάσιμες, για συνολικά τιμολογημένα ποσά (χωρίς το Φ.Π.Α.) άνω των 500 ευρώ. Οι ήδη πραγματοποιηθείσες δαπάνες, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 80% του προτεινόμενου και τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, της επενδυτικής πρότασης, για να μπορούν να επιδοτηθούν.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, με φερέγγυες και οικονομικά βιώσιμες αλιευτικές επιχειρήσεις, χωρίς δεσμεύσεις, από προηγούμενη χρηματοδότηση, για τις ίδιες εργασίες και εξοπλισμούς, που μπορούν να αποδείξουν την δυνατότητα καταβολής της ίδιας τους συμμετοχής και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση, από Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης.
Η υποβολή επενδυτικών προτάσεων, από τους ενδιαφερόμενους, γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, στον ιστότοπο www.ependyseis.gr, όπου υπάρχει και σχετικό πληροφοριακό υλικό, με ημερομηνία έναρξης στις 10/10/2017 ώρα 12:00 και ημερομηνία λήξης στις 10/01/2018 ώρα 14:00. Πλήρης φάκελος δικαιολογητικών επενδυτικού σχεδίου, υποβάλλονται απευθείας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Αλ.Θ., εντός 5 ημερών από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM σε περιβάλλον WINDOWS, τα κείμενα σε MS WORD και οι πίνακες σε MS EXCEL).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του φακέλου υποβολής, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12 των αντίστοιχων προσκλήσεων. Συνοπτικά αναφέρουμε:
1) Πίνακα περιεχομένων.
2) Αντίγραφο αποδεικτικού της αίτησης χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά,  μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, στην ηλεκτρονική δ/νση: www.ependyseis.gr.
3) Πρωτότυπη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση χρηματοδότησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 της απόφασης, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με την σφραγίδα του φορέα της επένδυσης.
4) Πλήρες αντίγραφο, της επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους, σε ισχύ και των ατομικών επαγγελματικών αδειών αλιείας, όλων των συμπλοιοκτητών.
5) Ναυπηγικά σχέδια με ένδειξη των διαστάσεων και της κλίμακας του σχεδίου, συνοδευόμενα από τεχνική και λειτουργική περιγραφή ναυπηγού, καθώς και τεκμηριωμένη έκθεση για την ευστάθεια του σκάφους, σε περιπτώσεις εργασιών σκελετού, υπερκατασκευών ή εσωτερικής διευθέτησης, όπου πρέπει να τεκμαίρετε ότι δεν αυξάνεται η αλιευτική ικανότητα (GT-KW) και η δυνατότητα του σκάφους για αλίευση.
6) Δήλωση σχετικά με τα στοιχεία και την ιδιότητα της επιχείρησης (υπόδειγμα 5 απόφασης).
7) Καταστατικό ή Εταιρικό ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του φορέα (κατά περίπτωση), με τις τροποποιήσεις του.
8) Απόφαση Δ.Σ. ή άλλου αρμόδιου οργάνου, για τον ορισμό υπεύθυνου υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου και αριθμό Τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων.
9) Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης τελευταίας τριετίας ή αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 & Ε5 τελευταίας τριετίας, για μη υπόχρεους σύνταξης ισολογισμού.
10) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
11) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση.
12) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.
13) Υπεύθυνη δήλωση περί μη διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή παραπτώματος που θίγει τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, μη συμμετοχής στην εκμετάλλευση σκαφών περιλαμβανομένων στον κατάλογο της παράνομης λαθραίας και άναρχης αλιείας, μη υπαγωγής σε άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα ή αναπτυξιακό νόμο, ούτε έχει δεσμεύσεις, για το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12 της αντίστοιχης πρόσκλησης.
Επίσης, υπεύθυνη δήλωση, για την διαδικασία κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, την μη λήψη ενίσχυσης διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, εκτός αν αυτή έχει ολοκληρωθεί και ότι η λειτουργία της επένδυσης θα συνάδει με την εφαρμογή των Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων.
14) Σε περίπτωση δανειοδότησης, έγγραφο θετικού ενδιαφέροντος Τράπεζας, με αναφορά στο ύψος, την διάρκεια, το επιτόκιο και την περίοδο χάριτος  του δανείου.
15) Αποδεικτικά στοιχεία πιστοποίησης της δυνατότητας του επενδυτή, να καταβάλει την συμμετοχή του στην επένδυση με ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με το Παράρτημα 3, των αντίστοιχων προσκλήσεων.
16) Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει, αναλυτική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου, από την οποία θα προκύπτει ο αναγκαίος εξοπλισμός ή και οι απαιτούμενες εργασίες και η μη αύξηση της δυνατότητας του αλιευτικού σκάφους για αλίευση. Επίσης θα περιέχει αναλυτικό προϋπολογισμό, κατά διακριτά τμήματα δαπανών (υπόδειγμα 8).
17) Υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο κατοικίας (για τα φυσικά πρόσωπα) και η έδρα της εταιρίας (για τα νομικά πρόσωπα) και προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων (λογαριασμοί ύδρευσης, ρεύματος κ.α.).
18) Αναλυτικές προσφορές (είδος, περιγραφή, ποσότητες, τιμή μονάδας), υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή, με αντίστοιχες προμετρήσεις (όπου απαιτούνται), οι οποίες θα αποτελούν την βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.), συνοδευόμενες από συγκεντρωτικό πίνακα και αντίστοιχα ενημερωτικά έντυπα.
Στην περίπτωση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από 23/10/2015, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, προσκομίζονται αντίγραφα των τιμολογίων των αντίστοιχων δαπανών.
Για το μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», απαιτείται επιπλέον, βεβαίωση Λιμενικής Αρχής, για ενεργή αλιευτική δραστηριότητα του σκάφους, για τουλάχιστον 60 ημέρες, εντός της τελευταίας διετίας, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 9 της αντίστοιχης πρόσκλησης.