Προβληματικός διαγωνισμός εκμίσθωσης κτηρίων Δικαστηρίων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

«Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), ο  οποίος θα λάβει χώρα την 21 Αυγούστου 2017, με αντικείμενο την πενταετή εκμίσθωση  των αναφερόμενων 26 χώρων εντός 12 κτηρίων των Δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων, για χρήση τους ως χώρων λειτουργίας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, σχεδιάζεται, αγνοώντας το κόστος των φωτοτυπιών που επιβαρύνει δικηγόρους και διαδίκους, παραγνωρίζει ότι τα Δικαστήρια έχουν συγκεκριμένη, συνταγματικά καθορισμένη, αποστολή και ότι η λειτουργία των φωτοτυπικών μηχανημάτων  εξυπηρετεί πρωτίστως τους δικηγόρους και τους διαδίκους, και με την έννοια αυτή συμβάλλει στην καλή λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών» επισημαίνει σε επιστολή του ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  Β. Αλεξανδρής, με αφορμή τη διακήρυξη δημοσίου, προς το Ταμείο Εθνικής Άμυνας για ανάκλησή της.
Ακόμη έχει κοινοποιηθεί και στους αρμόδιους υπουργούς Εθνικής Αμυνας Π. Καμμένο και Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή.
Επίσης υπογραμμίζεται «Εκ προοιμίου θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστούν διαζευκτικώς ή σωρευτικώς:  α) ο καθορισμός ανώτατης τιμής ανά φωτοτυπία,  που πρέπει να είναι κατώτερη από τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς, β)  είτε να συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ως κριτήριο κατακύρωσης (με συντελεστή βαρύτητας, που θα κριθεί εύλογος, π.χ. κατά 40%)  η προσφερόμενη τιμή ανά φωτοτυπία».

Το κείμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρόεδρος του ΔΣΑ προς το ΤΕΘΑ είναι:
Προς
το  Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ)
Θαλού και Πιτακού 10
10558, Πλάκα-Αθήνα

Αθήνα, 10-8-2017
Αρ. Πρωτ. 1533

Λάβαμε γνώση της δημοσιευθείσας στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ ΩΟ2ΙΟΡΛΦ-ΙΕΧ) διακήρυξης δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού από το ΤΕΘΑ, ο  οποίος θα λάβει χώρα την 21 Αυγούστου 2017, με αντικείμενο την πενταετή εκμίσθωση  των αναφερόμενων 26 χώρων εντός 12 κτηρίων των Δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων,  για χρήση τους ως χώρων λειτουργίας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.
Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 της Διακήρυξης  ο διαγωνισμός είναι πλειοδοτικός και  κριτήριο κατακύρωσης είναι το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα.
Ο διαγωνισμός αυτός, όπως σχεδιάζεται, παραγνωρίζει ότι τα Δικαστήρια έχουν συγκεκριμένη, συνταγματικά καθορισμένη, αποστολή και ότι η λειτουργία των φωτοτυπικών μηχανημάτων εξυπηρετεί πρωτίστως τους δικηγόρους και τους διαδίκους, και με την έννοια αυτή συμβάλλει στην καλή λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
Η κρίσιμη παράμετρος που προδήλως αγνοείται στην Διακήρυξη είναι το κόστος της φωτοτυπίας, που επιβαρύνει δικηγόρους και διαδίκους. Την σημασία του περιορισμού του κόστους έχουμε επισημάνει σε όλες τις συναντήσεις στις οποίες κληθήκαμε μέχρι σήμερα για το ζήτημα αυτό.
Το κόστος των φωτοτυπιών δεν είναι ένα οποιοδήποτε επιχειρηματικό έξοδο, διότι οι δικηγόροι δεν ενεργούν στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στους χώρους των Δικαστηρίων, ασκούν δημόσιο λειτούργημα, που αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου (άρθρο 1 ν. 4193/2013). Ενεργούν δε, για λογαριασμό των εντολέων τους, κατά τρόπο που συνέχεται αρρήκτως με το συνταγματικό δικαίωμα δικαστικής προστασίας των τελευταίων (Συντ. 20 παρ. 1).
Ο αυθαίρετος καθορισμός της τιμής εκκίνησης στην Διακήρυξη (που φθάνει και τα 5.500 €), καθώς και η αναγωγή του ύψους του προσφερόμενου μισθώματος σε μοναδικό κριτήριο κατακύρωσης, εξωθεί, κατά λογική και οικονομική αναγκαιότητα, το κόστος της φωτοτυπίας σε σημαντική αύξηση.
Πρέπει να συνυπολογιστεί, εξάλλου, ότι η λειτουργία των φωτοτυπικών μηχανημάτων εντός των κτηρίων των Δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων προσλαμβάνει χαρακτηριστικά οιονεί μονοπωλίου, που τρέπεται σε οξύ πρόβλημα στις περιπτώσεις εκείνες όπου για πρακτικούς ή για νομικούς λόγους (π.χ. λόγω του απορρήτου της ανάκρισης), καθίσταται αδύνατη η απομάκρυνση των προς  φωτοτύπηση δικογραφιών  εκτός του συγκεκριμένου κτηρίου.
Η διαπίστωση των ανωτέρων δεδομένων καθιστά αναγκαία  την ανάκληση της παρούσας Διακήρυξης και την εκ νέου σύνταξη αυτής, αφού συνεκτιμηθούν τα ανωτέρω, και αφού προηγηθεί επαρκής και ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους.
Εκ προοιμίου θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστούν διαζευκτικώς ή σωρευτικώς: α) ο καθορισμός ανώτατης τιμής ανά φωτοτυπία, που πρέπει να είναι κατώτερη από τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς, β) είτε να συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ως κριτήριο κατακύρωσης (με συντελεστή βαρύτητας, που θα κριθεί εύλογος, π.χ. κατά 40%) η προσφερόμενη τιμή ανά φωτοτυπία.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ
Βασίλης Ε. Αλεξανδρής