Προβλήματα στον κανόνα δικαίου

ΒΟΥΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

«Η ταχύτατη εξέλιξη της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, μέσα σ’ ένα πολύπλοκο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον που επηρεάζεται και από την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην κανονιστική ισχύ του κανόνα δικαίου, ιδίως ως προς την αποτελεσματική παραγωγή των έννομων αποτελεσμάτων του» υπογράμμισε στην ομιλία του στη Βουλή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στις 28 Απριλίου 2017.  Ακόμη ανέφερε:
I.         Λόγω αυτής της ταχύτατης εξέλιξης της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, μέσα από την οποία παράγεται και την οποία επιχειρεί να επηρεάσει κανονιστικώς:
Α. Ο κανόνας δικαίου, σε πολλές τουλάχιστον περιπτώσεις, φαίνεται ήδη ξεπερασμένος κατά την έναρξη της ισχύος του.
Β. Άρα δεν είναι, επίσης πολλές τουλάχιστον περιπτώσεις, σε θέση να ρυθμίσει αποτελεσματικώς την δράση των μελών του κοινωνικού συνόλου, επέκεινα δε να διασφαλίσει πλήρως και την αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης.
Γ. Τέλος, λόγω της ως άνω ιδιομορφίας, ο κανόνας δικαίου αλλάζει συνεχώς με αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, τόσον οι πολίτες όσο και τα ίδια τα κρατικά όργανα να παραβιάζουν τις διατάξεις του δίχως να το πράττουν κατά συνείδηση:
II.       Μέσα σε αυτό το «κανονιστικό περιβάλλον»:
Α. Ο μεν νομοθέτης καλείται να φέρει σε πέρας το έργο του με τρόπο ώστε, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα καλής νομοθέτησης, να θωρακίσει την κανονιστική δύναμη του κανόνα δικαίου.
Β. Ο δε δικαστής -και ιδίως εκείνος που έχει την δικαιοδοσία ελέγχου της αρχής της νομιμότητας της δράσης των κρατικών οργάνων- καλείται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε, δια της κατάλληλης ερμηνείας του κανόνα δικαίου, να τον προσαρμόσει κατά το δυνατόν στην διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα και να διευκολύνει έτσι την ολοκληρωμένη παραγωγή των έννομων αποτελεσμάτων του.