Πολυμερές Ευρωπαϊκό επενδυτικό δικαστήριο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στις 20 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τις διαπραγματευτικές οδηγίες με τις οποίες εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγματευτεί, εξ ονόματος της ΕΕ, σύμβαση για τη σύσταση πολυμερούς δικαστηρίου για την επίλυση επενδυτικών διαφορών. Το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να δημοσιοποιηθούν οι διαπραγματευτικές οδηγίες.
Μολονότι τα ακριβή χαρακτηριστικά του πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου (όπως η σύνθεση του δικαστηρίου, ο προϋπολογισμός του, η δυνατότητα υποστήριξής του από γραμματεία, κλπ.) θα εξαρτηθούν από την έκβαση των επικείμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ των χωρών που θα προσυπογράψουν το νέο σύστημα, η ΕΕ θα ταχθεί υπέρ ενός συστήματος που θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
• το δικαστήριο θα πρέπει να είναι ένα μόνιμο διεθνές όργανο
• οι δικαστές θα πρέπει να είναι διορισμένοι, καταρτισμένοι και να λαμβάνουν μόνιμη αποζημίωση. Η αμεροληψία και η ανεξαρτησία τους θα πρέπει να διασφαλίζονται
• οι διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου θα πρέπει να διεξάγονται με διαφανή τρόπο
• το δικαστήριο θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα προσφυγής κατά απόφασης
• η ουσιαστική εφαρμογή των αποφάσεων του δικαστηρίου θα είναι καίριας σημασίας
• το δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίζει για διαφορές που θα προκύψουν δυνάμει μελλοντικών και ισχυουσών επενδυτικών συμβάσεων, οι οποίες θα υπάγονται, με απόφαση των χωρών, στην εξουσία του δικαστηρίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail