Πολιτική συμφωνία ΕΕ καλυμμένων ομολόγων

Η ρουμανική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα. Το πλαίσιο αυτό θα ορίζει έναν κοινό ορισμό για τη χορήγηση σήματος καλυμμένων ομολόγων της ΕΕ και την παροχή προτιμησιακής κεφαλαιακής μεταχείρισης. Η συμφωνία θα υποβληθεί τώρα στους αντιπροσώπους των κρατών μελών στην ΕΕ, για να λάβει την έγκρισή τους.
Τα καλυμμένα ομόλογα είναι χρηματοδοτικά μέσα που εξασφαλίζονται με διακριτές ομάδες περιουσιακών στοιχείων -συνήθως με ενυπόθηκα δάνεια ή χρεωστικούς τίτλους του δημοσίου- επί των οποίων οι επενδυτές τυγχάνουν προνομιακής ικανοποίησης σε περίπτωση χρεοκοπίας του εκδότη. Τα καλυμμένα ομόλογα είναι μια αποτελεσματική πηγή χρηματοδότησης της οικονομίας που εξασφαλίζει υψηλό βαθμό βεβαιότητας για τους επενδυτές.
«Τα καλυμμένα ομόλογα αποτελούν σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης σε ορισμένα κράτη μέλη, αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς σε άλλα. Χάρις στη συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα, η ΕΕ θα διαθέτει ένα πλαίσιο το οποίο θα παρέχει κίνητρα για τη χρήση αυτών των προϊόντων σε όλη την Ευρώπη και θα συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη της ένωσης κεφαλαιαγορών.» κ. Eugen Teodorovici, υπουργός Οικονομικών της Ρουμανίας
Οι αγορές καλυμμένων ομολόγων είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες στη Γερμανία, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία, καθώς οι χώρες αυτές έχουν εδώ και πολλά χρόνια σχετικά εθνικά συστήματα. Τον Δεκέμβριο του 2015 το ανεξόφλητο ποσό των καλυμμένων ομολόγων που εκδίδονται από οργανισμούς με έδρα την ΕΕ έφτασε τα 2,1 τρις € και αποτελούσε το 84% του συνολικού όγκου παγκοσμίως.
Στόχος του προτεινόμενου πλαισίου (που αποτελείται από μια οδηγία και έναν κανονισμό), που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2018, είναι να ορίσει ελάχιστες προϋποθέσεις εναρμόνισης τις οποίες θα πρέπει να πληρούν όλα τα καλυμμένα ομόλογα που διατίθενται στην ΕΕ. Έτσι θα ενισχυθεί η ασφάλεια των επενδυτών και θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες, ιδίως όπου οι αγορές είναι λιγότερο ανεπτυγμένες.
Το προτεινόμενο πλαίσιο:
• παρέχει έναν κοινό ορισμό των καλυμμένων ομολόγων
• καθορίζει τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του μέσου
• ορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες για την εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων
• καθορίζει τους κανόνες που επιτρέπουν τη χρήση της ένδειξης «ευρωπαϊκά καλυμμένα ομόλογα»
• ενισχύει τους όρους χορήγησης προνομιακής αντιμετώπισης προληπτικής εποπτείας στα καλυμμένα ομόλογα βάσει του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail