Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Σταδίου Ειρήνης-Φιλίας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Σε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό προχωρά το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την εκμίσθωση της Άνω Εξωτερικής Μετώπης του ΣΕΦ για διάστημα τριών ετών.  Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα (μίσθωμα εκκίνησης) ορίζεται στο ποσό των 85.000 ευρώ, πλέον τελών και φόρων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σ.Ε.Φ. (επί της Λ. Εθνάρχου Μακαρίου 1, Νέο Φάληρο, Πειραιάς) ενώπιον επιτροπής, την 1η του μηνός Μαρτίου του 2018 και ώρα 10 π.μ. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη: 1) Η υψηλότερη τιμή μηνιαίου μισθώματος 2) Η τεχνική προσφορά  α) Τεχνική προσέγγιση του έργου  β) Δημιουργική προσέγγιση του έργου  γ) Διαφημιστική παρουσία του διαγωνιζόμενου δ) Οικονομική επάρκεια – Ανθρώπινο δυναμικό διαγωνιζόμενου.
Οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τη διακήρυξη καλούνται να καταθέσουν κλειστές προσφορές από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης μέχρι την 1η του μηνός Μαρτίου του 2018 και ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Σ.Ε.Φ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) και κοινοπραξίες των ανωτέρω με την προϋπόθεση της προσκόμισης των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Το κείμενο της διακήρυξης στη διαύγεια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail