Περιφέρεια Κρήτη κατά νομοσχεδίου αυτοδιοίκησης

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

«Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση δεν ασχολείται και δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης (έλλειψη πόρων, μέσων και προσωπικού)» αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης.
Ειδικότερα επισημαίνεται:
• Δεν αποκεντρώνει νέες αρμοδιότητες με αντίστοιχους πόρους.
• Δεν απλοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που κρατούν δέσμια την Αυτοδιοίκηση αλλά ενισχύει την επιτροπεία του κράτους στους ΟΤΑ.
• Δεν κάνει καμία αναφορά στο μικρό, ευέλικτο, επιτελικό κράτος.
Έτσι, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση για οποιαδήποτε ουσιαστική μεταρρύθμιση, αν δεν αποδοθούν οι θεσμοθετημένοι και παρακρατημένοι πόροι ή τουλάχιστον αν δεν υπάρξουν αξιόπιστες εγγυήσεις για την απόδοσή τους.