Παράταση Υποβολής Α.Π.Δ. ασφαλισμένων στον Ε.Φ.Κ.Α.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 1/2017 και της αντίστοιχης καταβολής των εισφορών, ΜΟΝΟ για τους ασφαλισμένους των ταμείων τ. Τ.Σ.Α.Υ., τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε και σε όσους έχουν δελτία παροχής υπηρεσιών έως την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΦΚΑ.
Επίσης, για τους εργοδότες που απασχολούν Δικηγόρους με έμμισθη εντολή, παρατείνει την προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου 2017 και Φεβρουαρίου 2017, καθώς και την αντίστοιχη καταβολή των εισφορών, έως 28 Απριλίου 2017.
Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τους ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με μαγνητικό μέσο (cd), στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.:
• είτε με συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04), εφόσον για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό έχει υποβληθεί η κανονική Α.Π.Δ. (01).
• είτε με κανονική Α.Π.Δ. (01), για τους εργοδότες που θα απογραφούν για πρώτη φόρα.
Υπενθυμίζουμε ότι, οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που δεν εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες, έχουν την υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ως εξής :
• ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 1/2017 και ΔΧ/2016 έως 31/3/2017,
• ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 2/2017 έως 13/4/2017.
Τέλος, για τους εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής Α.Π.Δ. (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού κ.λ.π), η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2017 και καταβολής των αντίστοιχων εισφορών παρατείνεται έως 28/4/2017.